Skip to main content

STIPENDIETÄVLING, OFFICIELLA REGLER

 

Welcome to IFundWomen, and thank you for using our platform. By visiting IFundWomen.com, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.

STIPENDIETÄVLING, OFFICIELLA REGLER      

("Officiella Regler")      

INGET KÖP ELLER BETALNING AV NÅGOT SLAG KRÄVS FÖR ATT DELTA I ELLER VINNA DENNA TÄVLING.      

ETT KÖP ELLER EN BETALNING KOMMER INTE ATT FÖRBÄTTRA DINA CHANSER ATT VINNA.      
 

 1. BESKRIVNING: Visa Nordic She’s Next Grant-Programmet ("Tävlingen") administreras av IFundWomen ("Administratör" eller "Sponsor" av "IFW") och stöds av Visa U.S.A. Inc. Och Visa Europé Limited (”VEL”) (tillsammans "Supportern"). Deltagare kan delta i Tävlingen med början kl. 12:00 Greenwich Mean Time ("GMT") den 17 augusti 2023 och ansökningar kommer att antas löpande till och med 11:59 pm GMT den 28 september 2023 (”Anmälningsperioden”).
 2. Antagning är beroende av att den sökande uppfyller bedömningskriterierna och programkapaciteten.
 3. Tävlingen är ogiltig där den är förbjuden eller begränsad enligt lag, samt är föremål för tillämpliga federala, statliga och lokala lagar, regler, förordningar och andra lagar (var och en en "Lag") och styrs av dessa Officiella Regler.
 4. GODKÄNNANDE AV DE OFFICIELLA REGLERNA; LAGAR: Genom deltagande i tävlingen godkänner och samtycker varje deltagare ovillkorligen till att följa dessa Officiella Regler och Administratörens eller Sponsorns beslut, vilka ska vara slutgiltiga och bindande i alla frågor rörande Tävlingen. Genom deltagande i tävlingen samtycker varje deltagare också till att följa alla tillämpliga Lagar i samband med hans eller hennes deltagande i Tävlingen. Deltagande i Tävlingen utgör inte deltagande i någon annan kampanj, lotteri eller tävling.
 5. BEHÖRIGHET: Tävlingen är öppen för kvinnor som uppfyller samtliga följande behörighetskrav:
  1. Deltagaren är lagligen bosatt i ett deltagande land: Sverige, Danmark, Norge och Finland.
  2. Deltagaren är myndig (18 år) vid tidpunkten för anmälan
  3. Måste ha varit registrerad som en affärsverksamhet i minst ett (1) år
  4. Måste vara ett företag som har en produkt eller tjänst på marknaden och som genererar intäkter
  5. Deltagaren måste äga minst 51 % av sin verksamhet
  6. Ha en fysisk eller digital närvaro såsom en butik, hemsida eller liknande
 6. HUR MAN DELTAR: För att delta i Tävlingen måste varje deltagare fylla i och skicka in "Tävlingsformuläret" som finns på Tävlingssidan (https://ifundwomen.com/Visa), samt fylla i alla delar i Tävlingens Bidragsformulär ("Bidrag"). Endast ett Bidrag per person är tillåtet. Den skriftliga delen av Bidraget får inte överstiga 1 000 ord i total längd för svar på frågorna (specifika begränsningar ingår för frågorna). Du kan även inkludera foton eller videor, när så efterfrågas.
 7. YTTERLIGARE KRAV FÖR DELTAGANDE; DELTAGARENS GARANTIER:
  1. Alla Bidrag måste vara mottagna i slutet av Anmälningsperioden. Bidrag kommer inte att bekräftas eller returneras. Sändningsbevis för ett Bidrag utgör inte ett bevis på att det har tagits emot. Ofullständiga, oläsbara, sena eller oförståeliga Bidrag är ogiltiga och kommer att diskvalificeras.
  2. Begränsning till ett (1) Bidrag per person.
  3. I händelse av en tvist om en deltagares identitet eller behörighet, kommer Bidraget att anses vara gjort av den "Auktoriserade Kontoinnehavaren" för den e-postadress som anges i Bidraget, förutsatt att han/hon är kvalificerad enligt dessa Officiella Regler. Som "Auktoriserad kontoinnehavare" definieras den fysiska person till vilken den tillämpliga tjänsteleverantören eller annan organisation (som ett företag eller en utbildningsinstitution) har tilldelat e-postadressen. En deltagare får inte använda flera e-postkonton eller konton i sociala medier för att delta, och om en deltagare gör det kan alla sådana deltagares Bidrag diskvalificeras.
  4. Varje Bidrag (inklusive Bidragsformuläret och all annan data, information, bilder, innehåll och annat material som ingår i Bidraget) måste uppfylla följande:
   1. Det måste helt och hållet vara deltagarens originalverk.
   2. Den får inte innehålla någon persons fotografi, liknelse, namn, röst eller andra element av person och identitet såvida inte deltagaren har erhållit alla samtycken från sådan individ som krävs för att använda Bidraget i Tävlingen (eller föräldern/vårdnadshavaren för avbildade minderåriga), och för att bevilja rättigheterna till Bidraget enligt dessa Officiella Regler.
   3. Om en professionell bild eller video skickas in är du ansvarig för att säkerställa rätten till användning från fotografen eller filmaren till att reproducera, distribuera, visa och skapa härledda verk av bilden av IFundWomen, och deras respektive agenter, i samband med Tävlingen och marknadsföring av Tävlingen, i alla nu eller hädanefter kända media.
   4. Det får inte göras intrång, förskingra eller kränka någon tredje parts immateriella rättigheter, integritetsrättigheter, publicitetsrättigheter eller andra äganderätter.
   5. All information som tillhandahålls i Bidraget måste vara sann och korrekt i alla avseenden.
   6. Det får inte skapas eller skickas via något skript, makro eller annan automatisk metod.
   7. Det måste följa dessa Officiella Regler och alla tillämpliga Lagar.
   8. Den måste vara lämpligt för publicering för en allmän publik och får inte innehålla något som:
    1. är olagligt, kränkande, skadegörande, ärekränkande, pornografiskt, sexuellt explicit, obscent, inkräktande på annans integritet, hatiskt eller på annat sätt stötande;
    2. främjar diskriminering baserad på ras, etnicitet, nationalitet, religion, kön, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder;
    3. främjar våld eller osäkra eller olagliga aktiviteter;
    4. är hotfullt, trakasserande eller förnedrande;
    5. tjänar till att utge sig för att vara någon person eller enhet eller förvränga anknytning till någon person eller enhet; eller
    6. nedsätter eller skadar Sponsorns, Administratörens, prisutgivarens rykte eller goodwill eller någon av deras respektive tjänstemän, direktörer, anställda, produkter eller tjänster.
  5. Bidrag som inte uppfyller dessa krav (enligt Administratörens eller Sponsorns eget godtycke) är ogiltiga och kommer att diskvalificeras. Media måste ha hög upplösning och inte mer än 10 MB per fil. Foton måste tillhandahållas i PNG- eller JPG-format, videor i MP3-format. Deltagare kan behöva lämna in bevis på uppfyllande av dessa krav, och underlåtenhet att tillhandahålla sådana bevis på begäran kan, enligt Administratörens eller Sponsorns eget godtycke, diskvalificera en deltagares Bidrag.
  6. Varken inlämnande av ett Bidrag eller något annat deltagande i Tävlingen skapar något konfidentiellt, förtroende-, agentur-, anställnings- eller annat förhållande eller kontrakt mellan Sponsorn eller Administratören och någon deltagare, och genom att skicka in ett Bidrag erkänner varje deltagare att inget sådant förhållande eller kontrakt finns.
  7. Genom att delta i Tävlingen garanterar varje deltagare Administratören/Sponsorn att:
   1. Deltagarens Bidrag uppfyller alla kraven i avsnitt 7;
   2. Deltagaren uppfyller alla behörighetskrav för Tävlingen; och
   3. Deltagaren har följt dessa Officiella Regler och alla tillämpliga Lagar vid anmälan till och deltagande i Tävlingen.
 8. BEDÖMNING OCH VAL AV VINNARE:
  1. Domare - Kvalificerade bidrag kommer att bedömas av Administratören, Sponsorn, Supportern och externa parter som Sponsorn och Supportern har bedömt relevanta som domare
  2. Bedömningsmetod och Kriterier - Domarna kommer att fatta sitt beslut genom att tilldela poängvärden från 0-20 (med 20 som högsta poäng) i var och en av följande kategorier:
   1. Övertygande Berättelse om Entreprenörskap (20 poäng)
   2. Styrka i affärsmått (20 poäng)
   3. Övertygande digital närvaro (20 poäng)
   4. Övertygande Problem som Verksamheten Löser (20 poäng)
   5. Kvaliteten på Skriftligt Material och/eller Visuella Medier (20 poäng) Potentiella Vinnare måste i samtliga fall uppfylla kraven i dessa Officiella Regler för att officiellt kvalificera sig som Vinnare, med förbehåll för verifiering.
 9. TILLKÄNNAGIVANDE - Vinnarna kommer att tillkännages offentligt löpande, på eller efter den 15 januari 2024.
 10. PRISER OCH UNGEFÄRLIGA DETALJHANDELSVÄRDEN (”UDV”): Var och en av Förstapristagarna (3 per marknad, totalt 12 bidrag) kommer att motta ett stipendium på 10 000 EURO, enligt beskrivningen på Tävlingssidan (https://ifundwomen.com/visa)
  1. Ett stipendium på 10 000 EURO
  2. Ett ettårigt coachingmedlemskap hos Feminvest , till ett värde av 2 000 EUR
 11. ALLMÄNNA PRISVILLKOR: Alla detaljer och andra begränsningar av priset/priserna som inte anges i dessa Officiella Regler kommer att bestämmas av Administratören eller Sponsorn efter dessas eget godtycke. Tilldelningen av priser är inte avsedd att, och ska inte anses skapa, något anställnings- eller liknande kontrakt eller förhållande mellan Administratören eller Sponsorn och någon Vinnare. Inget pris är utbytbart, överlåtbart eller på annat sätt överförbart, förutom enligt Administratörens eller Sponsorns eget godtycke. Sponsorn förbehåller sig rätten att ersätta alla priser med ett eller flera föremål eller tjänster av samma eller större värde. Varje pris får endast användas inom respektive Vinnares verksamhet. Värdet av varje pris kan vara skattepliktigt för varje Vinnare som inkomst. Kontrolluppgifter kommer att utfärdas av Administratören i varje Vinnares namn för värdet av de mottagna priserna. Varje Vinnare är ensam ansvarig för alla federala, statliga och/eller lokala skatter (inklusive inkomst- och källskatter), och rapporteringskonsekvenserna därav, för alla andra avgifter eller kostnader som är förknippade med de tillämpliga priserna och för eventuella andra skulder som uppstår i samband med ett pris.
 12. VINNARAVISERING OCH PRISUTDELNING: Varje potentiell vinnare ("Vinnare") kommer att få ett meddelande från Sponsorn eller Administratören (en "Vinnaravisering") skickat till den e-postadress som anges av varje potentiell Vinnare i deras tillämpliga vinnande Bidrag. Varje potentiell Vinnare kommer att ha fem (5) arbetsdagar på sig att svara skriftligt på Vinnaraviseringen när det har skickats till den potentiella Vinnaren, inklusive att tillhandahålla all nödvändig information för att acceptera sitt pris. Sponsorn och Administratören ska inte ha något ansvar i det fall en Vinnaravisering av någon anledning förloras, stoppas eller inte mottas av en potentiell Vinnare. För att göra anspråk på ett pris kan en potentiell Vinnare behöva verifiera för Administratören eller Sponsorn sin permanenta adress och socialförsäkrings- eller skattebetalares identifieringsnummer, i syfte att följa tillämpliga skatteregler. På Sponsorns eller Administratörens begäran måste varje potentiell Vinnare också verkställa och returnera, där det är lagligt tillåtet, en bekräftelse om behörighet, en ansvarsfriskrivning och/eller en publicitetsrelease och överlåtelse av rättigheter. Om en potentiell Vinnare visar sig vara olämplig, inte har följt dessa Officiella Regler eller tackar nej till priset/priserna av någon anledning innan det tilldelas, kommer en sådan potentiell Vinnare att diskvalificeras och förlora sitt pris och en alternativ Vinnare kan bestämmas av Administratören från de återstående deltagarna baserat på Bedömningskriterierna som beskrivs i dessa Officiella Regler. Administratören kan i tur och ordning försöka kontakta upp till fem (5) potentiella Vinnare i enlighet med en sådan procedur, och om det fortfarande inte finns någon bekräftad Vinnare av ett pris efter att sådana försök har gjorts, kan Administratören meddela ett alternativt sätt att tilldela priset. Fördelningen av priset/priserna kommer att ske i enlighet med Administratörens eget beslut till de personer som anses ha vunnit tävlingen av Administratören i enlighet med dessa Officiella Regler.
 13. ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER: All personlig information som samlas in av eller på uppdrag av Administratören eller Sponsorn (inklusive men inte begränsat till, en deltagares namn, biografiska data och stad och delstat/bostadsprovins) kan användas för administrationen av Tävlingen och i enlighet med dessa Officiella Regler. Förutom i den utsträckning som är förbjuden enligt lag, ger varje Vinnare, genom att acceptera ett pris, Administratören eller Sponsorn och var och en av deras respektive utsedda personer rätten att offentliggöra sådan Vinnares namn och adress (stad och stat/delstat/bostadsprovins), foto (om tillhandahållet), fullständigt Bidrag och prisinformation i samband med Tävlingen, i alla medier som nu är kända eller hädanefter utformade, över hela världen, för all framtid, utan ytterligare ersättning eller hänsyn, meddelande eller tillstånd.
 14. LICENS: Genom att skicka in ett Bidrag ger varje deltagare oåterkalleligt Administratören eller Sponsorn och dess utsedda personer den ovillkorliga, oåterkalleliga och eviga rätten och tillåtelsen, att royaltyfritt använda bidraget och all annan data, information, bilder, innehåll, eller material som ingår i ett sådant Bidrag, i alla medier som nu är kända eller hädanefter utformade, över hela världen för varumärkesreklam och relaterade aktiviteter. Administratören och Sponsorn är inte skyldiga att använda någon av ovan nämnda data, information, bilder, innehåll eller material, men kan göra det och kan redigera dem efter Administratörens eller Sponsorns eget godtycke, utan ytterligare förpliktelser eller kompensation. Varje deltagare avsäger sig alla immateriella rättigheter, integritets-/publicitetsrättigheter eller andra juridiska eller ideella rättigheter (om inte annat följer av tvingande lag) som kan utesluta Administratörens eller Sponsorns användning av Bidraget eller utövande av några rättigheter som beviljats Administratören eller Sponsorn, och varje deltagare samtycker till att inte stämma eller hävda något anspråk gentemot Administratören eller Sponsorn och Parterna med avseende på sådan användning.
 15. ANSVARSFRISKRIVNING: Genom att delta i Tävlingen samtycker varje deltagare (i) till att varken Administratörs- eller Sponsorparterna, eller någon reklam- eller social medieplattform, såsom Facebook eller Twitter, på vilken tävlingen annonseras eller genom vilken den ges åtkomst, ska ansvara för, och (ii), i den maximala utsträckning som Lagen tillåter, håller Administratörs- och Sponsorparterna och varje sådan reklam- eller social medieplattform skadelös från och emot, alla anspråk, skador, ansvar, kostnader, utgifter eller förluster av något slag (inklusive, men inte begränsat till, personskada, dödsfall eller skada på eller förlust av egendom) som kan uppstå, direkt eller indirekt, helt eller delvis från:
  1. deltagande i Tävlingen;
  2. varje brott eller annan överträdelse av en sådan deltagare av dessa Officiella Regler, Policyerna eller tillämplig Lag;
  3. godkännande, mottagande, innehav och/eller användning eller missbruk av något pris (eller någon del av något pris);
  4. all felaktig, ofullständig eller förvrängd information, eller misslyckande att fånga någon information, oavsett om så orsakas av deltagare, tryckfel, mänskliga fel eller av någon av utrustningen eller programmeringen som är associerad med eller används i Tävlingen;
  5. alla skador på en deltagares utrustning (såsom ett datorsystem eller mobil enhet) som orsakas av besök på Tävlingssidan eller deltagande i Tävlingen;
  6. felkommunikation, eller misslyckade, röriga, försenade eller felriktade dator-, telefon-, kabel- eller andra överföringar (inklusive, utan begränsning, överföringar via e-post, sociala medier (som privata eller direktmeddelanden, incheckningar, tweets, och inlägg), och snabbmeddelanden);
  7. för tekniska fel, misslyckanden, förseningar, svårigheter eller andra fel av något slag eller karaktär;
  8. varje Bidrag, e-post, prispaket eller annat material eller korrespondens som har manipulerats eller som är stulet, missriktat, ofullständigt, förlorat, sent, inte överensstämmer, inte är kvalificerat eller skadat;
  9. eventuella fel i någon post- eller leveranstjänst;
  10. all användning av deltagarens personliga information och Bidrag som tillåts enligt dessa Officiella Regler; eller
  11. alla andra händelser utanför Administratörens eller Sponsorns rimliga kontroll.
 16. ANSVARSBEGRÄNSNING: VARKEN ADMINISTRATÖREN, SUPPORTERN ELLER SPONSORN ELLER NÅGON ANNAN SPONSORPART, SKA VARA ANSVARIG FÖR EVENTUELLA SÄRSKILDA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA ELLER FÖLJDSKADOR SOM UPPSTÅR UR TÄVLINGEN, EVENTUELLT PRIS, ELLER ELLER SKADESTÅND, KONTRAKT, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAN JURIDISK TEORI, OCH OAVSETT OM SÅDAN ADMINISTRATÖR-, SUPPORTER- ELLER SPONSOR- PART UNDERRÄTTADES OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR, OCH ALLA SÅDANA SKADOR AVSKRIVS OCH EXKLUDERAS HÄRMED. ALLA PRISER DELAS UT "I BEFINTLIGT SKICK." ADMINISTRATÖRS- ELLER SPONSORPARTERNA GÖR INTE OCH AVGER INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE (INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING NÅGON UNDERFÖRSTÅDD ELLER LAGSTADGAD GARANTI OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT ELLER ICKE-INTRÅNG) I FRÅGA OM TÄVLINGEN ELLER NÅGOT PRIS.
 17. DISKVALIFIKATION: Administratören eller Sponsorn förbehåller sig rätten att efter eget godtycke diskvalificera alla deltagare som Administratören eller Sponsorn, efter eget godtycke, anser, manipulerar deltagandeprocessen eller driften av Tävlingen eller Tävlingssidan, agerar i strid med dessa Officiella Regler, agerar på ett osportsligt eller störande sätt, eller med avsikt att störa eller underminera Tävlingens legitima drift, eller irriterar, missbrukar, hotar eller trakasserar någon annan person, och Administratören eller Sponsorn förbehåller sig rätten att begära skadestånd och andra gottgörelser från en sådan person i den utsträckning som lagen tillåter.
 18. AVSLUTNING/ÄNDRING: Administratören och Sponsorn ska ha rätt att modifiera, avbryta eller avsluta tävlingen, efter eget godtycke, när som helst av vilken anledning som helst, inklusive utan begränsning till följd av naturkatastrofer, utrustningsfel, civila störningar, bedrägeri, ekonomiska eller administrativa svårigheter, tekniska problem (såsom ett datavirus/bugg), obehörigt ingripande som korrumperar administrationen, säkerheten, rättvisan, integriteten eller korrekt funktion av Tävlingen eller andra orsaker som inte ligger inom Administratörens eller Sponsorns kontroll. Dessutom, om, enligt Administratörens eller Sponsorns exklusiva bedömning, Tävlingen (eller någon del därav) äventyras på något sätt, förbehåller sig Administratören eller Sponsorn rätten att, efter eget godtycke, avbryta Tävlingen och ogiltigförklara alla bedrägligt inlämnade Bidrag och/eller för att välja Vinnare bland alla icke-misstänkta kvalificerade Bidrag som tagits emot före handlingen som äventyrade Tävlingen. Om Tävlingen någonsin skulle avslutas innan Vinnaren väljs, kommer Administratören eller Sponsorn att lägga upp ett meddelande på tävlingssidan och vidta alternativa arrangemang för att dela ut priserna baserat på bedömningskriterierna. Administratören eller Sponsorn förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Officiella Regler och publicera dem på nytt på Tävlingssidan. Alla sådana ändringar kommer att träda i kraft efter att meddelande publicerats via online-inlägg på Tävlingssidan eller via andra sätt för bred spridning.
 19. TOLKNING: Ogiltigheten eller omöjligheten att verkställa någon bestämmelse i dessa Officiella Regler ska inte påverka giltigheten eller verkställbarheten av någon annan bestämmelse. I händelse av att någon bestämmelse bedöms vara ogiltig eller på annat sätt omöjlig att genomföra eller olaglig, ska dessa Officiella Regler i övrigt förbli i kraft och ska tolkas i enlighet med deras villkor som om den ogiltiga eller olagliga bestämmelsen inte fanns häri. Administratörens eller Sponsorns underlåtenhet att upprätthålla någon av villkoren i dessa Officiella Regler ska inte utgöra ett avstående från denna bestämmelse.
 20. TVISTER: Förutom där det är förbjudet, samtycker varje deltagare till att: (i) alla tvister, anspråk och åtgärder som härrör från eller har samband med dessa Officiella Regler, denna Tävling eller något pris ska lösas individuellt, utan någon form av grupptalan, och exklusivt av delstats- och/eller federala domstolar i New Jersey och avstår härmed från alla invändningar mot sådana domstolar, vare sig på grundval av plats, personlig jurisdiktion, besvär med formen eller annars; (ii) alla anspråk som görs av deltagaren, och alla bedömningar till förmån för deltagaren, ska begränsas till faktiska erlagda egna kostnader, inklusive kostnader förknippade med deltagande i denna Tävling, men under inga omständigheter advokatkostnader; och (iii) under inga omständigheter kommer deltagare att tillåtas att erhålla ersättning för, och deltagare avsäger sig härmed alla rättigheter att kräva ersättning för, indirekta, oförutsedda skador och följdskador och andra skador, annat än för faktiska utgifter, och alla rättigheter att få skadestånd multiplicerat eller på annat sätt ökat. Alla tvister rörande Tävlingen, utformningen, giltigheten, tolkningen och verkställbarheten av dessa Officiella Regler, eller rättigheterna och skyldigheterna för varje deltagare och Administratören eller Sponsorn i samband med dessa Officiella Regler eller Tävlingen ska styras av och tolkas i enlighet med Lagarna i delstaten New Jersey och tillämplig federal Lag i USA, utan att ge verkan åt något lagval eller lagkonfliktregler som skulle orsaka tillämpning av någon annan jurisdiktions Lagar.
 21. INGET STÖD: Inget i dessa Officiella Regler eller i något av tävlingsmaterialet ska tolkas som ett stöd från Administratören, Supportern eller Sponsorn av någon tredje part, produkt eller tjänst. Prisleverantörer (andra än Administratören eller Sponsorn) är inte administratörer eller sponsorer för Tävlingen. Supportern och dess kunders finansiella institutioner och försäljare har inte sponsrat eller erbjudit denna Tävling på något sätt och har inget ansvar i förhållande till Tävlingen.
 22. SEKRETESS: Inlämning av Bidrag är föremål för följande integritetspolicy på https://ifundwomen.com/privacy
 23. SOCIALA MEDIEPLATTFORMAR: Tävlingen kan annonseras på eller nås via en eller flera sociala medieplattformar, såsom Facebook eller Twitter. Tävlingen är dock inte på något sätt sponsrad, godkänd eller administrerad av eller associerad med någon sådan plattform. Deltagarna samtycker till att följa alla villkor och policyer som styr sådana plattformar i samband med Tävlingen.
 24. ADMINISTRATÖR: Administratör av Tävlingen är IFundWomen, 41 Watchung Plaza # 524, Montclair, NJ 07042 Attn: IFundWomen