Skip to main content

OFFISIELLE REGLER FOR STIPENDKONKURRANSE

 

Welcome to IFundWomen, and thank you for using our platform. By visiting IFundWomen.com, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.

OFFISIELLE REGLER FOR STIPENDKONKURRANSE   

(«Offisielle regler»)   

KJØP ELLER BETALING ER IKKE NØDVENDIG FOR Å DELTA I ELLER VINNE DENNE KONKURRANSEN.   

KJØP ELLER BETALING ØKER IKKE SJANSEN FOR Å VINNE.   
 

 1. BESKRIVELSE: Visa Nordens She's Next stipendprogram («Konkurransen») administreres av IFundWomen («Administrator» eller «Sponsor» av «IFW») og støttes av Visa U.S.A. Inc. («Visa») og Visa Europe Limited («VEL») (sammen «Støttespiller»). Deltakere kan melde seg på Konkurransen fra kl. 12:00 Eastern Time («ET») 17 august, 2023, og søknader mottas fortløpende t.o.m. kl. 23.59 den 28. september 2023 («Påmeldingsperiode»).
 2. Aksept for deltakelse avhenger av at programmet har tilstrekkelig kapasitet samt at søkeren oppfyller kriteriene for deltakelse.
 3. Konkurransen er ugyldig der denne er forbudt eller begrenset ved lov, er underlagt gjeldende føderale, statlige og lokale statutter, regler, forskrifter og andre lover (hver en «Lov») og er underlagt disse Offisielle reglene.
 4. AKSEPT AV DE OFFISIELLE REGLENE; LOVER: Ved å delta i Konkurransen aksepterer og godtar hver deltaker betingelsesløst å overholde disse Offisielle reglene og av avgjørelsene til Administrator eller Sponsor, som skal være endelige og bindende i alle saker som gjelder Konkurransen. Ved å delta i Konkurransen godtar hver deltaker også å overholde alle gjeldende lover i forbindelse med hans eller hennes deltakelse i Konkurransen. Deltakelse i Konkurransen utgjør ikke deltakelse i annen kampanje, lotteri eller konkurranse.
 5. KVALIFIKASJONER: Konkurransen er åpen for enhver fysisk person av hunkjønn, enten en eller flere sammen, som oppfyller følgende kvalifikasjonskrav:
  1. Deltakeren er lovlig bosatt i et deltakerland: Sverige, Danmark, Norge og Finland.
  2. Deltakeren er myndig (18 år) på søknadstidspunktet
  3. Må ha vært registrert i Foretaksregisteret i minst ett (1) år
  4. Må være eller ha en virksomhet som har et produkt eller en tjeneste i markedet og genererer inntekter
  5. Deltakeren må eie minst 51 % av virksomheten
  6. Ha en fysisk eller digital tilstedeværelse som butikk, nettsted eller lignende
 6. SLIK DELTAR DU: For å delta i Konkurransen må hver deltaker fylle ut og sende inn «Søknadsskjema» som finnes på Konkurransesiden (https://ifundwomen.com/Visa). Alle detaljer må fylles ut i søknaden («Søknad»). Kun én Søknad per person er tillatt. Den skriftlige delen av Søknaden må ikke overstige 1000 ord totalt for svar på alle spørsmålene (spesifikke begrensninger for hvert spørsmål). Du kan ha med bilder eller videoer som forespurt.
 7. YTTERLIGERE SØKNADSKRAV; DELTAKERNES FREMSTILLINGER:
  1. Alle Søknader må være mottatt i Søknadsperioden. Søknader blir ikke bekreftet mottatt eller returnert. Bevis på at en Søknad er sendt er ikke bevis på at den er mottatt. Ufullstendige, uleselige, sene eller uforståelige Søknader er ugyldige og vurderes ikke.
  2. Kun én (1) Søknad per person.
  3. Hvis det oppstår tvist om identiteten eller kvalifiseringen til en deltaker, blir Søknaden ansett å være sendt inn av «Autorisert kontoinnehaver» av e-postadressen som er oppført i Søknaden, forutsatt at han/hun ellers er kvalifisert i henhold til disse Offisielle reglene. Den «Autoriserte kontoinnehaveren» defineres som den fysiske personen som den aktuelle tjenesteleverandøren eller en annen organisasjon (for eksempel en bedrift eller utdanningsinstitusjon) har tilordnet e-postadressen til. En deltaker kan ikke bruke flere e-postkontoer eller kontoer på sosiale medier for å komme inn, og hvis en deltaker gjør det, kan alle slike deltakeres Søknader bli diskvalifisert.
  4. Hver Søknad (inkludert Søknadsskjemaet og alle andre data, informasjon, bilder, innhold og annet materiale som er levert med Søknaden) må være i samsvar med følgende:
   1. Arbeidet må være deltakerens originale arbeid.
   2. Det må ikke inneholde fotografi, likhet, navn, stemme eller annet element av en annen person og identitet, med mindre denne personen (eller dennes forelder/verge) gir deltakeren de samtykkene som er nødvendige for å delta i Konkurransen og for å gi rettighetene i Søknaden som er angitt i disse Offisielle reglene.
   3. Hvis et profesjonelt bilde eller en profesjonell video sendes inn, er du ansvarlig for å sikre bruksrettigheter fra fotografen eller videografen for å reprodusere, distribuere, vise og lage avledede verk av bildet av IFundWomen, og deres respektive agenter, i forbindelse med Konkurransen og promoteringen av Konkurransen, i alle medier som nå eller heretter er kjent.
   4. Det må ikke krenke eller misbruke immaterielle rettigheter, personvernrettigheter, publisitetsrettigheter eller andre eiendomsrettigheter til noen tredjepart.
   5. All informasjon som oppgis i Søknaden må være sannferdig, nøyaktig og korrekt i alle henseender.
   6. Den må ikke opprettes eller sendes via skript, makroer eller andre automatiske metoder.
   7. Den må overholde disse Offisielle reglene og alle gjeldende lover.
   8. Den må være egnet for publisering til et generelt publikum og må ikke inneholde noe som
    1. er ulovlig, fornærmende, skadevoldende, ærekrenkende, pornografisk, seksuelt eksplisitt, uanstendig, injurierende, krenke andres personvern, hatefulle eller støtende på noen måte
    2. fremmer diskriminering basert på rase, etnisitet, nasjonalitet, religion, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming eller alder
    3. fremmer vold eller utrygg eller ulovlig aktivitet
    4. truer, trakasserer eller nedverdiger
    5. tjener til å utgi seg for å være en person eller enhet eller feilaktig fremstiller tilknytning til en person eller virksomhet eller
    6. nedvurderer eller skader omdømmet eller velviljen til Sponsoren, Administratoren, premieleverandørene eller noen av deres respektive funksjonærer, styremedlemmer, ansatte, produkter eller tjenester.
  5. Oppføringer som ikke oppfyller disse kravene (som bestemt av Administrator eller Sponsor etter eget skjønn) er ugyldige og blir ikke vurdert. Medier skal ha høy oppløsning og maksimum 10 MB per fil. Bilder skal leveres i PNG- eller JPG-format og videoer i MP3-format. Deltakere kan bli pålagt å sende inn bevis på overholdelse av disse kravene, og hvis de ikke fremlegger slikt bevis på forespørsel kan, etter Administrator eller Sponsors eget skjønn, kan Deltakerens Søknad diskvalifiseres.
  6. Verken innlevering av en Søknad eller annen deltakelse i Konkurransen resulterer i konfidensiell, formynder-, agentur, ansettelses- eller annet forhold eller kontrakt mellom Sponsor eller Administrator og deltakeren, og ved å sende inn en Søknad erkjenner deltakeren at det ikke eksisterer slikt forhold eller kontrakt.
  7. Ved å delta i Konkurransen representerer og garanterer hver deltaker overfor Administrator/Sponsor at:
   1. Deltakerens Søknad oppfyller alle kravene under punkt 7;
   2. Deltakeren oppfyller alle kvalifikasjonskravene for Konkurransen; og
   3. Deltakeren har overholdt disse Offisielle reglene og alle gjeldende lover for å delta i og delta i Konkurransen.
 8. BEDØMMELSE OG KÅRING AV VINNER:

  1. Dommere - Kvalifiserte Søknader blir vurdert av en jury Administrator, Sponsor, Støttespiller og eksterne parter som Sponsor og Støttespiller har ansett som relevante som dommere.
  2. Metode og kriterier for bedømmelse - Dommerne tar sin beslutning ved å tildele poengverdier fra 0-20 (med 20 som høyeste poengsum) i følgende kategorier:
   1. Overbevisende historie om entreprenørskap (20 poeng)
   2. Forretningsparametrenes styrke (20 poeng)
   3. Overbevisende digital tilstedeværelse (20 poeng)
   4. Det kritiske forretningslivproblemet virksomheten løser (20 poeng)
   5. Kvaliteten på skriftlig materiale og/eller visuelle medier (20 poeng)


  Uansett må potensielle Vinnere oppfylle kravene i disse Offisielle reglene for å være offisielt kvalifiserte Vinnere, med forbehold om bekreftelse.

 9. Kunngjøring - Vinnere blir løpende offentlig kunngjort den 15. januar 2024 eller deretter.
 10. PREMIER OG OMTRENTLIGE DETALJHANDELVERDIER ("OD"): Hver av Førstepremievinnerne (3 per marked, 12 totale tilskudd) vil motta et stipend på 10 000 euro, som beskrevet på Konkurransesiden (https://ifundwomen.com/Visa)
  1. et stipend på 10 000 EURO
  2. et ettårig årlig coachingmedlemskap med Feminvest, til en verdi av 2.000 EUR
  3. Stipendet skal være et tilskudd til bruk i deltakerens virksomhet.
 11. GENERELLE PREMIEBETINGELSER: Alle detaljer og andre restriksjoner på premien(e) som ikke er spesifisert i disse Offisielle reglene, blir bestemt av Administratoren eller Sponsoren etter eget skjønn. Tildeling av premier er ikke ment å, og skal ikke anses å, skape noen ansettelse eller lignende kontrakt eller forhold mellom Administrator eller Sponsor og en Vinner. Ingen premie kan byttes, tildeles eller på annen måte overføres, bortsett fra etter Administratorens eller Sponsorens eget skjønn. Sponsor forbeholder seg retten til å erstatte enhver premie med en eller flere gjenstander eller tjenester av lik eller større verdi. Premiens verdi kan være skattepliktig inntekt. Vinner er ansvarlig for betaling av alle skatter (inkludert inntekt- og kildeskatt), og rapporteringen av denne, for eventuelle andre gebyrer eller kostnader knyttet til premie(ne) og for eventuelle andre forpliktelser som påløper i forbindelse med en premie.
 12. VARSEL TIL VINNER OG AVHENTING AV PREMIE: Potensielle vinnere ("Vinner") mottar varsel fra Sponsor eller Administrator ("et Premievarsel") på e-postadressen som er angitt i Søknaden. Potensielle Vinnere har fem (5) virkedager på seg til å svare skriftlig på Premievarselet fra det er sendt til den potensielle Vinneren, og til å oppgi informasjon som kan kreves for at de kan akseptere premiene sine. Sponsor og Administrator er ikke ansvarlig for Premievarsler som går tapt, er snappet opp eller ikke mottas av en potensiell Vinner. For å kunne løse inn en premie, kan den potensielle Vinneren bli pålagt å oppgi sin folkeregistrerte adresse og personnummer til Administrator eller Sponso, med det formål å overholde skatteregler. På Sponsorens eller Administratorens forespørsel må hver potensiell Vinner også utføre og returnere, der det er lovlig tillatt, kvalifikasjonserklæring, ansvars- og/eller publisitetsfristillelse og tildeling av rettigheter. Hvis en potensiell Vinner viser seg å være uegnet, ikke har overholdt disse Offisielle reglene, eller avslår premien(e) av en eller annen grunn før den blir tildelt, vil denne potensielle Vinneren diskvalifiseres og miste premien sin, og en alternativ Vinner kan utpekes av Administratoren blant gjenværende deltakere basert på kriteriene i disse Offisielle reglene. Administrator kan forsøke å kontakte inntil fem (5) potensielle Vinnere i samsvar med en slik prosess, og hvis det fortsatt ikke finnes en bekreftet Vinner av en premie etter at slike forsøk er gjort, kan Administrator kunngjøre en alternativ måte å tildele den premien på. Fordelingen av premien(e) finner sted ene og alene i henhold til Administratorens avgjørelse til de personene Administratoren anser som Vinnere av Konkurransen i samsvar med disse Offisielle reglene.
 13. BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER: All personlig informasjon som samles inn av eller på vegne av Administrator eller Sponsor (for eksempel en deltakers navn, biografiske data og bosted) kan brukes til administrasjonen av Konkurransen og som angitt i disse Offisielle reglene. Med mindre dette strider mot gjeldende lov, ved å akseptere en premie, gir en Vinner til Administrator eller Sponsor eller deres respektive representanter retten til å offentliggjøre Vinnerens navn og adresse, ev. bilde, all Søknads- og premieinformasjon i forbindelse med Konkurransen, i alle medier som nå er kjent eller heretter utviklet, i hele verden og i evighet, uten ekstra kompensasjon eller vederlag, varsling eller tillatelse.
 14. LISENSBEVILGNING: Ved å sende inn en Søknad gir hver deltaker Administrator eller Sponsor og deres representanter ubetinget, ugjenkallelig, evigvarende og uten provisjon, rett og tillatelse til å bruke Søknaden og andre data, informasjon, bilder, innhold eller materiale som er inkludert i Søknaden, i alle medier som nå er kjent eller heretter utviklet, i hele verden for merkevarefremmende formål og relaterte aktiviteter. Administrator og Sponsor er ikke forpliktet til å bruke ovennevnte data, informasjon, bilder, innhold eller materiale, men kan gjøre det og kan redigere dem etter Administratorens eller Sponsorens eget skjønn, uten ytterligere forpliktelse eller kompensasjon. Hver deltaker fraskriver seg alle immaterielle rettigheter, personvern-/publisitetsrettigheter eller andre juridiske eller moralske rettigheter som kan utelukke Administratorens eller Sponsorens bruk av Søknaden eller utøvelse av Administrators eller Sponsors rettigheter, og deltakerne samtykker i å ikke saksøke eller gjøre noe krav gjeldende mot Administratoren eller Sponsoren og partene over slik bruk.
 15. FRIGIVELSE AV ANSVAR: Ved å delta i Konkurransen godtar hver deltaker (i) at verken Administrator- eller Sponsorpartene, eller reklame- eller sosiale medieplattformer, for eksempel Facebook eller Twitter, der Konkurransen annonseres eller som den er tilgjengelig gjennom, skal være ansvarlig for, og (ii), i den grad loven tillater det, frigir og holder Administrator- og Sponsorpartene og slik reklame- eller sosiale medieplattform skadesløse mot krav, skader, skadeserstatning, forpliktelser, kostnader, utgifter eller tap av noe slag (for eksempel personskade, død eller skade på eller tap av eiendom) som kan oppstå, direkte eller indirekte, helt eller delvis, fra:
  1. deltakelse i Konkurransen
  2. mislighold eller annet brudd på disse Offisielle reglene, retningslinjene eller gjeldende lov, av en Deltaker
  3. aksept, mottak, besittelse og/eller bruk eller misbruk av en premie (eller en del av en premie)
  4. feil, ufullstendig, forvrengt, unøyaktig eller manglende informasjon, enten forårsaket av deltaker, utskriftsfeil, menneskelig feil eller utstyr eller programmeringen knyttet til eller brukt i Konkurransen
  5. enhver skade på en deltakers utstyr (for eksempel et datasystem eller mobilenhet) som skjer når Deltakeren får tilgang til Konkurransesiden eller deltar i Konkurransen
  6. feilkommunikasjoner eller mislykkede, forvrengte, forsinkede eller feilsendte data-, telefon-, kabel- eller andre overføringer (for eksempel overføringer via e-post, sosiale medier (som private meldinger eller SMS, innsjekkinger, tweets og innlegg) og direktemeldinger)
  7. for tekniske feil, forsinkelser, vanskeligheter eller andre feil
  8. Søknad, e-post, premiepakke eller annet materiale eller korrespondanse som har blitt tuklet med eller som er stjålet, feilsendt, ufullstendig, tapt, sen, avvikende, ukvalifisert eller skadet
  9. svikt i post- eller leveringstjeneste
  10. bruk av deltakerens personopplysninger og Søknader som er tillatt i henhold til disse Offisielle reglene eller
  11. andre hendelser utenfor Administratorens eller Sponsorens rimelige kontroll.
 16. ANSVARSBEGRENSNING: VERKEN ADMINISTRATOR, STØTTESPILLER ELLER SPONSOR ELLER ANNEN SPONSORPART SKAL VÆRE ANSVARLIG FOR SPESIELLE, INDIREKTE, TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV KONKURRANSEN, PREMIERING ELLER DISSE OFFISIELLE REGLENE, UANSETT ÅRSAK, ENTEN DE OPPSTÅR UNDER ERSTATNINGSANSVAR, KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANNEN JURIDISK TEORI, OG UAVHENGIG AV OM ADMINISTRATOREN, STØTTESPILLEREN ELLER SPONSORPARTEN BLE INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, OG ALL SLIK SKADESERSTATNING ER HERVED AVVIST OG UTELUKKET. ALLE PREMIER GIS BORT "SOM DE ER". ADMINISTRATOREN ELLER SPONSORPARTENE GIR INGEN OG FRASKRIVER SEG HERVED INGEN GARANTIER, ENTEN DE ER UTTRYKKELIGE, STILLTIENDE ELLER LOVBESTEMTE (FOR EKSEMPEL STILLTIENDE ELLER LOVBESTEMT GARANTI OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, EIENDOMSRETT ELLER AT DET IKKE FORELIGGER BRUDD PÅ REGLER OG RETTIGHETER) MED HENSYN TIL KONKURRANSEN ELLER PREMIENE.
 17. DISKVALIFIKASJON: Administrator eller Sponsor forbeholder seg retten til etter eget skjønn å diskvalifisere en deltaker som Administrator eller Sponsor mener tukler med deltakelsesprosessen, Konkurransen eller Konkurransesiden, handler i strid med disse Offisielle reglene, opptrer på en usportslig eller forstyrrende måte, eller agerer med den hensikt å forstyrre eller undergrave den legitime driften av Konkurransen, eller å irritere, misbruke, true eller trakassere en annen person, og Administrator eller Sponsor forbeholder seg retten til å søke erstatning og andre rettsmidler fra en slik person i den grad loven tillater det.
 18. OPPSIGELSE/ENDRING: Administrator og Sponsor har rett til å endre, suspendere eller avslutte Konkurransen etter eget skjønn for ekse som følge av naturkatastrofer, utstyrssvikt, sivilt opprør, svindel, økonomiske eller administrative vanskeligheter, tekniske problemer (for eksempel datavirus/-feil), uautorisert intervensjon som ødelegger administrasjonen, sikkerheten, rettferdigheten, integriteten eller Konkurransens riktige funksjon, eller andre årsaker som ikke er innenfor Administratorens eller Sponsorens kontroll. I tillegg, hvis Konkurransen (eller deler av den) etter Administrators eller Sponsors vurdering blir kompromittert på noen måte, forbeholder Administrator eller Sponsor seg retten til, etter eget skjønn, å kansellere Konkurransen, å annullere eventuelle uredelige Søknader, og/eller å velge Vinnere blant de andre kvalifiserte Søknadene som ble mottatt før gjerningen som kompromitterte Konkurransen fant sted. Skulle Konkurransen bli avsluttet før valget av Vinner har funnet sted, vil Administrator eller Sponsor legge ut et varsel på Konkurransesiden og finne alternative måter å tildele premiene på, basert på kriteriene. Administrator eller Sponsor forbeholder seg retten til å gjøre endringer i disse Offisielle reglene og poste dem på nytt på Konkurransesiden. Eventuelle endringer trer i kraft ved varsel via online-innlegg på Konkurransesiden eller andre metoder for bred formidling.
 19. FORTOLKNING: Hvis en bestemmelse i disse Offisielle reglene blir ugyldiggjort, uten rettskraft eller ulovlig, skal dette ikke påvirke gyldigheten eller tvangskraften til andre bestemmelser. Hvis en bestemmelse anses å være ugyldig eller på annen måte er uten rettskraft eller ulovlig, skal disse Offisielle reglene ellers forbli gyldig og skal tolkes i samsvar med vilkårene som om den ugyldige eller ulovlige bestemmelsen ikke var til stede. Administratorens eller Sponsorens unnlatelse av å håndheve en av disse Offisielle reglene skal ikke utgjøre en fraskrivelse av den bestemmelsen.
 20. TVISTER: Med unntak av der det er forbudt, godtar hver deltaker at: (i) tvister, krav og søksmålsgrunnlag som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse Offisielle reglene, denne Konkurransen eller en premie løses individuelt, uten å ty til noen form for gruppesøksmål, og utelukkende av domstolene i New Jersey, og frasier seg så langt det er tillatt i henhold til nasjonal lovgivning alle innsigelser mot avtalt verneting, enten på grunnlag av verneting, personlig jurisdiksjon o.l., (ii) krav fra deltakeren, og alle dommer og avgjørelser til fordel for deltakeren, skal begrenses til faktiske utgifter som påløper, inkludert kostnader forbundet med å delta i denne Konkurransen, men under ingen omstendigheter advokathonorarer, og (iii) under ingen omstendigheter vil deltaker få lov til å bli tilkjent, og deltaker frasier seg herved alle rettigheter til å kreve indirekte, straffeerstatning, tilfeldige og følgeskader og annen skadeserstatning, annet enn for faktiske direkte utgifter, og enhver rett til å få eventuell skadeserstatning økt. Enhver tvist som gjelder Konkurransen eller sammensetningen, gyldigheten, tolkningen og håndhevelsen av disse Offisielle reglene, eller rettighetene og forpliktelsene til hver deltaker og Administrator eller Sponsor i forbindelse med disse Offisielle reglene eller Konkurransen, skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i New Jersey og gjeldende føderale lover i USA.
 21. INGEN BIFALL: Ingenting i disse Offisielle reglene eller i noe av Konkurransematerialet skal tolkes som Administrators, Støttespillers eller Sponsors bifall av tredjepart, produkt eller tjeneste. Premieleverandører (utenom Administrator eller Sponsor) er ikke Administratorer eller Sponsorer av Konkurransen. Hverken Støttespiller, dets kundefinansieringsinstitusjoner eller handelspartnere har sponset eller fremmet denne Konkurransen på noen måte, og har intet ansvar knyttet til Konkurransen.
 22. PERSONVERN: Innsending av Søknad er underlagt følgende personvernerklæring på https://ifundwomen.com/privacy
 23. SOSIALE MEDIEPLATTFORMER: Konkurransen kan annonseres på eller åpnes via en eller flere sosiale medieplattformer, for eksempel Facebook eller Twitter. Konkurransen er imidlertid på ingen måte sponset, godkjent eller administrert av, eller assosiert med, disse plattformene. Deltakerne samtykker i å overholde alle vilkår og retningslinjer som gjelder for slike plattformer i forbindelse med Konkurransen.
 24. ADMINISTRATOR: Administrator for Konkurransen er IFundWomen, , IFundWomen, 41 Watchung Plaza #524, Montclair, NJ 07042 ved IFundWomen