Skip to main content

APURAHAKILPAILUN VIRALLISET SÄÄNNÖT

 

Welcome to IFundWomen, and thank you for using our platform. By visiting IFundWomen.com, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.

APURAHAKILPAILUN VIRALLISET SÄÄNNÖT   

("Viralliset Säännöt") 

KILPAILUUN OSALLISTUMINEN TAI SEN VOITTAMINEN EI EDELLYTÄ MINKÄÄNLAISTA OSTOA TAIKKA MAKSUA.   

OSTO TAIKKA MAKSU EI PARANNA VOITTOMAHDOLLISUUKSIASI.   
 

 1. KILPAILUN KUVAUS: Visa Nordic She’s Next -apurahaohjelma (“Kilpailu”) on IFundWomen:in (“IFW" "Hallinnoija” tai “Sponsori”) hallinnoima ja Visa U.S.A Inc.:n ("Visa") ja Visa Europe Limited:n ("VEL") (Visa ja VEL yhdessä "Tukija") tukema. Osallistujat voivat osallistua Kilpailuun 17.8.2023 kello 00:00 (GMT) alkaen, ja hakemuksia otetaan jatkuvasti vastaan 28.9.2023 kello 23:59 saakka (GMT) ("Osallistumisaika").
 2. Hyväksyminen kilpailuun riippuu siitä, täyttääkö hakija valintakriteerit ja onko hänellä ohjelmaan osallistumiskelpoisuus.
 3. Kilpailuon voimassa Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Suomessa. Kilpailuun sovelletaan soveltuvia liittovaltion, osavaltion sekä paikallisia (EU ja kansallisia) lakeja, sääntöjä, määräyksiä ja muita ohjeistuksia (kukin "Laki"), ja siihen sovelletaan näitä Virallisia Sääntöjä.
 4. VIRALLISTEN SÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN; LAIT: Osallistumalla Kilpailuun kukin osallistuja hyväksyy ehdoitta ja suostuu noudattamaan ja menettelemään näiden Virallisten Sääntöjen mukaisesti sekä Hallinnoijan tai Sponsorin lopullisten ja sitovien päätösten mukaisesti kaikissa Kilpailuun liittyvissä asioissa. Osallistumalla Kilpailuun jokainen osallistuja sitoutuu myös noudattamaan mitä tahansa sekä kaikkia sovellettavia Lakeja, jotka liittyvät hänen osallistumiseensa Kilpailuun. Kilpailuun osallistuminen ei muodosta osallistumista mihinkään muuhun kampanjaan, arvontaan tai kilpailuun.
 5. OSALLISTUMISKELPOISUUS: Kilpailu on avoinna kaikille seuraavat kriteerit täyttäville luonnollisille henkilöille sukupuolesta riippumatta:
  1. Osallistuja asuu laillisesti jossakin kilpailuun kuuluvassa maassa: Ruotsi, Tanska, Norja sekä Suomi.
  2. Osallistujan on ilmoittautuessaan oltava vähintään täysi-ikäinen (18-vuotias).
  3. Osallistuja toimii omistajana, yrittäjänä, edustajana tai muussa vastaavassa roolissa yrityksessä, joka on ollut rekisteröitynä vähintään yhden (1) vuoden ajan.
  4. Osallistujan yrityksellä täytyy olla markkinoilla tuote tai palvelu ja sillä täytyy olla liikevaihtoa.
  5. Osallistujan yrityksestä vähintään 51 %:n osuuden on oltava naisten omistuksessa.
  6. Osallistujan yrityksellä on oltava fyysistä tai digitaalista toimintaa, esimerkiksi myymälän, verkkosivuston tai jossain vastaavassa muodossa.
 6. KUINKA OSALLISTUA: Osallistuakseen Kilpailuun jokaisen osallistujan on täytettävä ja lähetettävä "Kilpailun Osallistumislomake", joka löytyy Kilpailusivustolta (https://ifundwomen.com/Visa), sekä täytettävä kaikki Kilpailun Osallistumislomakkeessa esitetyt tiedot ("Osallistuminen"). Vain yksi Osallistuminen henkilöä kohden on sallittu. Osallistumisen kirjallisen osuuden vastaukset kysymyksiin saa olla yhteensä enintään 1 000 sanaa pitkiä (kysymysten kohdalle on merkitty tarkat sanamäärät). Osallistujat voivat myös liittää mukaan valokuvia tai videoita pyydettäessä.
 7. OSALLISTUMISEN LISÄVAATIMUKSET; OSALLISTUJIEN VAKUUTUKSET:
  1. Kaikkien Osallistumisten on oltava vastaanotettu Osallistumisajan loppuun mennessä. Osallistumisia ei vahvisteta eikä niihin vastata. Osallistumisen lähettämistä koskeva todiste ei käy todisteesta siitä, että Osallistuminen on vastaanotettu. Puutteelliset, lukukelvottomat, myöhästyneet tai epäselvät Osallistumiset ovat mitättömiä ja ne hylätään.
  2. Yksi (1) Osallistuminen henkilöä kohden.
  3. Mikäli osallistujan henkilöllisyydestä tai osallistumiskelpoisuudesta syntyy epäselvyyttä, Osallistumisen katsotaan olevan Osallistumisen yhteydessä ilmoitetun sähköpostiosoitteen "Valtuutetun tilinomistajan" tekemä, edellyttäen, että hän on näiden Virallisten Sääntöjen mukaan osallistumiskelpoinen. "Valtuutettu tilinomistaja" on määritelty luonnolliseksi henkilöksi, jolle asianomainen palveluntarjoaja tai muu organisaatio (kuten yritys tai oppilaitos) on antanut sähköpostiosoitteen. Osallistuja ei saa käyttää osallistumiseen useaa sähköposti- tai sosiaalisen median tiliä, ja mikäli osallistuja näin tekee, kaikki osallistujan Osallistumiset voidaan hylätä.
  4. Jokaisen Osallistumisen (mukaan lukien Osallistumislomake sekä kaikki muut Osallistumiseen sisältyvät aineistot, tiedot, kuvat, sisältö ja muut materiaalit) on täytettävä seuraavat vaatimukset:
   1. Sen on oltava kokonaisuudessaan osallistujan omaperäinen ja alkuperäinen työ tai sellainen työ, johon osallistuja on saanut riittävät oikeudet käyttääkseen sitä tähän tarkoitukseen.
   2. Se ei saa sisältää kenenkään yksilön valokuvaa, muotokuvaa, nimeä, ääntä tai muuta henkilöllisyyden ja identiteetin elementtiä, ellei osallistuja ole saanut kyseiseltä henkilöltä kaikkia vastuuvapautuksia ja suostumuksia, jotka ovat tarpeen Kilpailuun osallistumiseksi (tai kuvattujen alaikäisten osalta vanhemmalta/lailliselta huoltajalta), ja luovuttaakseen näissä Virallisissa Säännöissä esitetyt oikeudet.
   3. Mikäli siihen sisältyy ammattimainen kuva tai video, osallistuja on vastuussa valokuvaajan tai videokuvaajan myöntämien käyttöoikeuksien hankkimisesta kuvan tai videon jäljentämiseen, levittämiseen, esittämiseen ja johdannaisteosten luomiseen IFundWomenin ja heidän edustajiensa toimesta Kilpailun yhteydessä sekä Kilpailun mainostamiseksi missä tahansa nyt tai myöhemmin tunnetussa mediassa.
   4. Se ei saa loukata, väärinkäyttää tai rikkoa minkään kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, yksityisyydensuojaa, persoonallisuusoikeuksia tai muita yksinoikeuksia.
   5. Kaikkien Osallistumisen yhteydessä annettujen tietojen on oltava kaikilta osin totuudenmukaisia, tarkkoja ja oikeita.
   6. Sitä ei saa luoda tai lähettää minkään komentosarjan, makron tai muun automaattisen menetelmän avulla.
   7. Sen on oltava näiden Virallisten Sääntöjen ja kaikkien sovellettavien Lakien mukainen.
   8. Sen on sovelluttava julkaistavaksi suurelle yleisölle, eikä se saa sisältää mitään sellaista, joka:
    1. on laitonta, loukkaavaa, vahingollista, halventavaa, pornografista, ilmeisen seksuaalista, hävytöntä, kunniaa loukkaavaa, toisen yksityisyyttä loukkaavaa, vihamielistä tai muuten paheksuvaa;
    2. edistää rotuun, etniseen alkuperään, kansalaisuuteen, uskontoon, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, vammaisuuteen tai ikään perustuvaa syrjintää;
    3. edistää väkivaltaa tai vaarallista taikka laitonta toimintaa;
    4. on uhkaavaa, ahdistavaa tai halventavaa;
    5. pyrkii esiintymään jonain toisena henkilönä tai yhteisönä tai vääristelee kytköstä johonkin henkilöön tai yhteisöön; tai
    6. halventaa tai vahingoittaa Sponsorin, Hallinnoijan, Tukijan, palkinnon tarjoajien tai näiden virkailijoiden, johtajien, työntekijöiden, tuotteiden tai palveluiden mainetta taikka liikearvoa.
  5. Osallistumiset, jotka eivät täytä näitä vaatimuksia (kuten ne on Hallinnoijan tai Sponsorin oman harkinnan mukaan määritetty), ovat mitättömiä ja ne hylätään. Median on oltava korkearesoluutioista ja enintään 10Mt tiedostoa kohden. Kuvat on toimitettava PNG- tai JPG-muodossa ja videot MP3-muodossa. Osallistujia voidaan vaatia toimittamaan todisteet näiden vaatimusten täyttymisestä, ja jos tällaista todistetta ei sitä pyydettäessä toimiteta, osallistujan Osallistuminen voidaan hylätä Hallinnoijan tai Sponsorin oman harkinnan mukaisesti.
  6. Osallistumisen lähettäminen tai muu osanotto Kilpailuun ei luo minkäänlaista luottamuksellista, uskottua, agentuuri-, työ- tai muuta suhdetta taikka sopimusta suhteessa Sponsoriin tai Hallinnoijaan, ja lähettämällä Osallistumisen jokainen osallistuja hyväksyy, ettei tällaista suhdetta tai sopimusta ole olemassa.
  7. Osallistumalla Kilpailuun, jokainen osallistuja vakuuttaa ja takaa Hallinnoijalle/ Sponsorille, että:
   1. Osallistujan Osallistuminen täyttää kaikki kohdissa 7.1–7.6 esitetyt kriteerit;
   2. Osallistuja täyttää Kilpailun kaikki osallistumiskelpoisuuteen liittyvät vaatimukset; ja
   3. Osallistuja on noudattanut näitä Virallisia Sääntöjä ja kaikkia sovellettavia Lakeja osallistuessaan ja ottaessaan osaa Kilpailuun.
 8. TUOMAROINTI JA VOITTAJAN MÄÄRITTÄMINEN:

  1. Tuomarit – Osallistumiskelpoiset hakemukset arvioi Hallinoija, Sponsori, Tukija ja ulkopuoliset tahot, jotka Sponsori ja Tukija on arvioinut.
  2. Arviointimenetelmä ja -kriteerit – Tuomarit tekevät päätöksensä antamalla pisteitä 0-20 pisteen välillä (20 on korkein pistemäärä) jokaisessa seuraavassa kategoriassa:
   1. Mukaansatempaava tarina yrittäjyydestä (20 pistettä)
   2. Liiketoiminnan mittareiden vahvuus (20 pistettä)
   3. Vakuuttava digitaalinen toiminta (20 pistettä)
   4. Ongelma, jonka yritys vakuuttavasti ratkaisee (20 pistettä)
   5. E. Kvaliteten på Skriftligt Material och/eller Visuella Medier (20 poäng) Potentiella Vinnare måste i samtliga fall uppfylla kraven i dessa Officiella Regler för att officiellt kvalificera sig som Vinnare, med förbehåll för verifiering.


  Arviointimenetelmä ja -kriteerit tai kenenkään osallistujan saamat pisteet eivät ole julkisia eikä niitä anneta tiedoksi kenellekään osallistujista. Osallistujat eivät voi vaatia pisteiden uudelleenarviointia tai muutoksia pisteytykseen. Mahdollisten voittajien on kaikissa tapauksissa täytettävä näiden Virallisten Sääntöjen kriteerit, jotta heidät voidaan virallisesti julistaa voittajiksi, riippuen todentamisesta.

 9. Voittajien julkistaminen – Voittajat valitaan ja ilmoitetaan julkisesti 15.1.2024 mennessä.
 10. PALKINNOT JA LIKIMÄÄRÄISET VÄHITTÄISMYYNTIARVOT: Jokainen ensimmäisen palkinnon voittaja (3 apurahaa Suomessa, yhteensä 12 apurahaa Kilpailuun osallistuvissa maissa) saa 10 000 euron apurahan, kuten Kilpailusivustolla on esitetty (https://ifundwomen.com/visa).
  1. 10 000 euron apuraha
  2. Yhden vuoden verran liiketoimintavalmennusta IFundWomen:lta, arvoltaan 3000 euroa.
 11. YLEISET PALKINTOEHDOT: Hallinnoija tai Sponsori määrittelee yksinomaisen harkintansa mukaan kaikki palkinnon/palkintojen yksityiskohdat ja muut rajoitukset, joita ei ole määritelty näissä Virallisissa Säännöissä. Palkintojen myöntämisen ei ole tarkoitus luoda, eikä sen katsota luovan mitään työ- tai vastaavaa sopimusta tai suhdetta Hallinnoijan tai Sponsorin ja Voittajan välille. Kukin Voittaja saa käyttää palkintoja ainoastaan yhteydessä Voittajan yrityksen liiketoimintaan. Mikään palkinto ei ole vaihdettavissa, luovutettavissa tai muutoin siirrettävissä, paitsi Hallinnoijan tai Sponsorin yksinomaisen ja absoluuttisen harkinnan mukaan. Sponsori pidättää oikeuden korvata minkä tahansa palkinnon yhdellä tai useammalla samanarvoisella tai arvokkaammalla esineellä tai palvelulla. Kunkin palkinnon arvo voi olla Voittajalle veronalaista tuloa.. Kukin Voittaja on yksin vastuussa kaikista valtion ja/tai kunnallisista veroista (mukaan lukien tuloverot ja ennakonpidätykset) ja niiden ilmoittamiseen liittyvistä seuraamuksista, kaikista muista palkintoihin liittyvistä maksuista tai kustannuksista sekä kaikista muista palkintoihin liittyvistä vastuista.
 12. VOITTAJAILMOITUS JA PALKINNON LUNASTAMINEN: Kukin mahdollinen voittaja (“Voittaja”) saa Sponsorilta tai Hallinnoijalta ilmoituksen (“Palkintoilmoitus”), joka lähetetään kunkin mahdollisen Voittajan Osallistumisessaan antamaan sähköpostisoitteeseen. Jokaisella mahdollisella Voittajalla on viisi (5) työpäivää aikaa vastata kirjallisesti Palkintoilmoitukseen sen jälkeen, kun se on lähetetty mahdolliselle Voittajalle, mukaan lukien mahdollisten tarvittavien tietojen toimittaminen palkinnon vastaanottamiseksi. Sponsorilla ja Hallinnoijalla ei ole mitään vastuuta mistään Palkintoilmoituksesta, joka on kadonnut, joka on siepattu tai jota mahdollinen Voittaja ei ole jostain syystä saanut. Palkinnon lunastamiseksi kutakin mahdollista Voittajaa voidaan vaatia Lain mahdollistamissa rajoissa vahvistamaan Hallinnoijalle tai Sponsorille vakituisen osoitteensa ja sosiaaliturvatunnuksensa verolainsäädännön noudattamiseksi. Sponsorin tai Hallinnoijan pyynnöstä jokaisen mahdollisen Voittajan on myös täytettävä ja palautettava, jos se on laillisesti sallittua, vakuutus osallistumiskelpoisuudesta, vastuuvapautuksesta ja/tai julkisuusvapautuksesta ja oikeuksien luovutuksesta. Jos mahdollinen Voittaja ei ole osallistumiskelpoinen, ei ole noudattanut näitä Virallisia Sääntöjä tai kieltäytyy palkinnosta/palkinnoista jostain syystä ennen palkinnon myöntämistä, kyseinen mahdollinen Voittaja hylätään ja hän menettää palkintonsa, ja Hallinnoija voi määrittää vaihtoehtoisen Voittajan jäljellä olevien osallistujien joukosta näissä Virallisissa Säännöissä kuvattujen Valintakriteerien perusteella. Hallinnoija voi yrittää ottaa yhteyttä peräkkäin enintään viiteen (5) mahdolliseen Voittajaan tällaisen menettelyn mukaisesti, ja jos palkinnon Voittajaa ei ole vielä varmistettu näiden yritysten jälkeen, Hallinnoija voi ilmoittaa vaihtoehtoisesta tavasta palkinnon myöntämiseksi. Hallinnoija määrää yksinomaan palkinnon/palkintojen jakelusta henkilöille, joiden Hallinnoija katsoo voittaneen Kilpailun näiden Virallisten Sääntöjen mukaisesti.
 13. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÄMINEN: Kaikki henkilötiedot, jotka Hallinnoija tai Sponsori on kerännyt tai jotka on kerätty sen puolesta (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen osallistujan nimeen, biografisiin tietoihin sekä asuinpaikkakuntaan ja -valtioon), voidaan käyttää Kilpailun hallinnointiin näissä Virallisissa Säännöissä esitetyllä tavalla. Palkinnon vastaanottamisella kukin Voittaja myöntää Kilpailun Hallinnoijalle, Tukijalle tai Sponsorille ja niiden edustajille oikeuden julkaista Voittajan nimen ja asuinpaikkakunnan ja -valtion), valokuvan (jos toimitettu), täydelliset tiedot Osallistumisesta ja palkintotiedot Kilpailun yhteydessä, missä tahansa nykyisin tunnetussa tai myöhemmin kehitetyssä mediassa kaikkialla maailmassa ikuisesti ilman lisäkorvausta tai -vastiketta, ilmoitusta tai lupaa, siinä määrin kun sitä ei ole kielletty Laissa.
 14. LISENSSIN MYÖNTÄMINEN: Lähettämällä Osallistumisen, kukin osallistuja myöntää peruuttamattomasti Hallinnoijalle, Tukijalle ja Sponsorille ja niiden nimeämille edustajalle ehdottoman, peruuttamattoman ja ikuisen rojaltivapaan oikeuden ja luvan käyttää Osallistumista ja kaikkia muita Osallistumiseen sisältyviä aineistoja, tietoja, kuvia, sisältöjä tai materiaaleja missä tahansa nyt tunnetussa tai myöhemmin keksittävässä mediassa kaikkialla maailmassa tuotemerkin myynninedistämistarkoituksiin ja niihin liittyviin toimiin. Hallinnoija, Tukija ja Sponsori eivät ole velvollisia käyttämään mitään edellä mainituista aineistoista, tiedoista, kuvista, sisällöstä tai materiaalista, mutta ne voivat tehdä niin ja muokata niitä Hallinnoijan, Tukijan tai Sponsorin yksinomaisen harkinnan mukaan ilman muita velvoitteita tai korvauksia. Kukin osallistuja luopuu täysimääräisesti Lain sallimissa rajoissa kaikista immateriaalioikeuksista, yksityisyydensuoja- tai julkisuusoikeuksista tai muista laillisista tai moraalisista oikeuksista, jotka voisivat estää Hallinnoijaa, Tukijaa tai Sponsoria käyttämästä Osallistumista tai Hallinnoijalle, Tukijalle tai Sponsorille myönnettyjä oikeuksia, ja kukin osallistuja suostuu olemaan haastamatta oikeuteen tai esittämättä mitään vaatimuksia Hallinnoijalle, Tukijalle tai Sponsorille ja Osapuolille tällaista käyttöä vastaan.
 15. VASTUUVAPAUTUS: Osallistumalla Kilpailuun kukin osallistuja (i) hyväksyy, että Hallinnoija, Tukija tai Sponsoriosapuolet tai mikään mainos- tai sosiaalisen median alusta, kuten Facebook tai Twitter, jolla Kilpailua mainostetaan tai jonka kautta siihen pääsee, eivät ole vastuussa ja (ii) täysimääräisesti Lain sallimissa rajoissa, vapauttaa vastuusta Hallinnoijan, Tukijan ja Sponsoriosapuolet ja kunkin sellaisen mainos- tai sosiaalisen median alustan jokaisesta ja kaikista vaateista, loukkauksista, vahingoista, vastuista, kustannuksista, kuluista tai menetyksistä (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen henkilövahinkoihin,kuolemaan tai omaisuuden vahingoittumiseen tai menettämiseen), jotka voivat aiheutua suoraan tai epäsuorasti, kokonaan tai osittain:
  1. Osallistumisesta Kilpailuun;
  2. mistä tahansa näiden Virallisten Sääntöjen, käytäntöjen tai sovellettavan Lain rikkomisesta tai muusta osallistujan tekemästä rikkomuksesta;
  3. minkä tahansa palkinnon (tai palkinnon osan) hyväksymisestä, vastaanottamisesta, hallussapidosta ja/tai käytöstä tai väärinkäytöstä;
  4. mistä tahansa virheellisistä, epätäydellisistä, epäselvistä, sekavista tai epätarkoista tiedoista tai mahdollisesta epäonnistumisesta tietojen tallentamisessa, jotka johtuvat osallistujasta, tulostusvirheistä, inhimillisestä virheestä tai Kilpailuun liittyvistä tai siinä käytetyistä laitteista tai ohjelmoinnista;
  5. mistä tahansa osallistujan laitteelle (kuten tietokonejärjestelmälle tai mobiililaitteelle) aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat Kilpailusivustolla vierailusta tai osallistumisesta Kilpailuun;
  6. mistä tahansa viestintävirheistä tai epäonnistuneista, sekavista, viivästyneistä tai väärin suunnatuista tietokone-, puhelin-, kaapeli- tai muista lähetyksistä (mukaan lukien rajoituksetta sähköpostin, sosiaalisen median (kuten yksityiset tai suorat viestit, sisäänkirjautumiset, twiitit ja viestit) ja pikaviestien välityksellä tapahtuvat lähetykset);
  7. mistä tahansa teknisistä häiriöistä, epäonnistumisista, viivästyksistä, vaikeuksista tai muista kaikenlaisista tai luonteisista virheistä;
  8. mistä tahansa Osallistumisesta, sähköpostista, palkintopaketista tai muusta aineistosta tai kirjeenvaihdosta, jota on peukaloitu tai joka on varastettu, ohjattu väärin, epätäydellinen, kadonnut, myöhässä, ei ole vaatimustenmukainen, on kelvoton tai vahingoittunut;
  9. mistä tahansa posti- tai toimituspalvelun toimintahäiriöistä;
  10. mistä tahansa osallistujan henkilötietojen ja Osallistumisen käytöstä näiden Virallisten Sääntöjen sallimalla tavalla; tai
  11. muista Hallinnoijan, Tukijan tai Sponsorin kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tapahtumista.
 16. VASTUUNRAJOITUS: HALLINNOIJA, SPONSORI, TUKIJA TAI MIKÄÄN MUU SPONSORIOSAPUOLI EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISESTÄ, EPÄSUORASTA, VÄLILLISESTÄ TAI SEURAUKSELLISESTA VAHINGOSTA, JOTKA JOHTUVAT KILPAILUSTA, MISTÄÄN PALKINNOSTA, TAI NÄISTÄ VIRALLISISTA SÄÄNNÖISTÄ, RIIPPUMATTA SIITÄ, MISTÄ NE JOHTUVAT, OLI SE SITTEN VAHINGONKORVAUKSESTA, SOPIMUKSESTA, ANKARASTA VASTUUSTA TAI MUUSTA OIKEUDELLISESTA TEORIASTA JOHTUVAA, JA RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO KYSEINEN HALLINNOIJA, TUKIJA TAI SPONSORIOSAPUOLI OLLUT TIETOINEN TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA, JA SELLAISET VAHINGOT OVAT TÄTEN KIISTETTY JA RAJATTU VASTUUN ULKOPUOLELLE PAITSI TILANTEEESSA JOSSA VAHINKO ON AIHEUTUNUT HALLINOIJAN, SPONSORIN TAI TUKIJAN TAHALLISESTA TAI TÖRKEÄN TUOTTAMUKSELLISESTA TOIMINNASTA. KAIKKI PALKINNOT LUOVUTETAAN "SELLAISENAAN". HALLINNOIJA, TUKIJA TAI SPONSORIOSAPUOLET EIVÄT ANNA JA TÄTEN KIISTÄVÄT KAIKKI TAKUUT, OLI SE SITTEN NIMENOMAINEN, IMPLISIITTINEN TAI LAKIMÄÄRÄINEN TAKUU (SISÄLTÄEN MUTTA EI RAJOITTUEN IMPLISIITTISEEN TAI LAKISÄÄTEISEEN TAKUUSEEN KAUPALLISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUDESTA, TAI LOUKKAAMATTOMUUDESTA) KOSKIEN KILPAILUA TAI MITÄÄN PALKINTOA.
 17. OSALLISTUMISEN HYLKÄÄMINEN: Hallinnoija tai Sponsori pidättää oikeuden yksinomaisen harkintansa mukaan hylätä kaikki osallistujat, jotka Hallinnoija tai Sponsori katsoo yksinomaisen harkintansa mukaan peukaloivan osallistumisprosessia tai Kilpailun tai Kilpailusivuston toimintaa tai toimivan näiden Virallisten Sääntöjen vastaisesti, toimivan huonossa kilpailuhengessä tai häiritsevästi tai tarkoituksenaan häiritä tai heikentää Kilpailun oikeutettua toimintaa tai ärsyttää, väärinkäyttää, uhkailee tai ahdistelee ketään muuta henkilöä, ja Hallinnoija tai Sponsori pidättää itsellään oikeuden hakea vahingonkorvauksia ja muita oikeussuojakeinoja tällaiselta henkilöltä täysimääräisesti Lain sallimissa rajoissa.
 18. KILPAILUN PÄÄTTÄMINEN/MUUTTAMINEN: Hallinnoijalla ja Sponsorilla on oikeus muuttaa, keskeyttää tai päättää Kilpailu oman harkintansa mukaan milloin tahansa mistä tahansa syystä johtuen, mukaan lukien rajoituksetta luonnonkatastrofista, laitevioista, kansalaislevottomuuksista, petoksista, taloudellisesta tai hallinnollisista vaikeuksista, teknisistä ongelmista (kuten tietokoneviruksista tai -häiriöistä), luvattomasta puuttumisesta, joka turmelee Kilpailun hallintoa, turvallisuutta, oikeudenmukaisuutta, eheyttä tai asianmukaista toimintaa, tai muista syistä, jotka eivät ole Hallinnoijan tai Sponsorin vaikutusmahdollisuuksien piirissä. Lisäksi, jos Hallinnoijan tai Sponsorin yksinomaisen harkinnan mukaan Kilpailu (tai jokin osa siitä) vaarantuu millä tahansa tavalla, Hallinnoija tai Sponsori pidättää oikeuden yksinomaisen harkintansa mukaan peruuttaa Kilpailu, mitätöidä kaikki vilpillisesti lähetetyt Osallistumiset, ja/tai valita Voittajat kaikkien sellaisten osallistumiskelpoisten Osallistumisten joukosta, jotka eivät ole epäilyttäviä ja jotka on vastaanotettu ennen Kilpailun vaarantanutta tapahtumaa. Jos Kilpailu joskus päätetään ennen Voittajan valintaa, Hallinnoija tai Sponsori julkaisee ilmoituksen Kilpailusivustolla ja tekee vaihtoehtoisia järjestelyjä palkintojen jakamiseksi valintakriteerien perusteella. Hallinnoija tai Sponsori pidättää oikeuden tehdä perustellusta syystä muutoksia näihin Virallisiin Sääntöihin ja julkaista ne uudelleen Kilpailusivustolla. Kaikki tällaiset muutokset tulevat voimaan, kun niistä ilmoitetaan verkossa Kilpailusivustolla.
 19. TULKINTA: Näiden Virallisten Sääntöjen jonkin ehdon pätemättömyys tai täytäntöönpanokelvottomuus ei vaikuta minkään muun ehdon pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen. Jos jokin määräys todetaan pätemättömäksi tai muutoin täytäntöönpanokelvottomaksi tai laittomaksi, nämä Viralliset Säännöt pysyvät muutoin voimassa ja niitä tulkitaan jäljelle jäävien ehtojen mukaisesti, kuin pätemätön tai laiton ehto ei sisältyisi niihin. Se, että Hallinnoija tai Sponsori ei pane täytäntöön jotain näiden Virallisten Sääntöjen ehtoa, ei merkitse luopumista kyseisestä ehdosta.
 20. RIIDAT: Jokainen osallistuja hyväksyy, täysimääräisesti Lain sallimissa rajoissa, että: (i) mitkä tahansa ja kaikki näistä Virallisista Säännöistä, tästä Kilpailusta tai palkinnoista johtuvat tai niihin liittyvät riidat, vaatimukset ja kanneperusteet tulee ratkaista yksilöllisesti turvautumatta mihinkään ryhmäkanteen muotoon ja yksinomaan New Jerseyssä sijaitsevissa osavaltion ja/tai liittovaltion tuomioistuimissa, ja tällä tavoin luopuu kaikista kyseisiä tuomioistuimia koskevista vastalauseista, olipa kyse sitten oikeuspaikasta, henkilökohtaisesta toimivallasta, oikeuspaikan epäsopivuudesta tai jostain muusta syystä; (ii) mitkä tahansa ja kaikki osallistujan esittämät vaatimukset ja kaikki osallistujan hyväksi annetut tuomiot ja päätökset rajoittuvat todellisiin aiheutuneisiin kustannuksiin, mukaan lukien tähän Kilpailuun osallistumisesta aiheutuneet kustannukset, mutta ei missään tilanteessa asianajajien palkkioihin tai muita oikeudenkäyntikuluja; ja (iii) osallistuja ei saa missään olosuhteissa saada päätöksiä, ja osallistuja täten luopuu kaikista oikeuksista vaatia epäsuoria, rangaistusluonteisia, liitännäisiä ja välillisiä vahingonkorvauksia tai muita vahingonkorvauksia, lukuun ottamatta todellisia kuluja sekä kaikista oikeuksista saada vahingonkorvaukset moninkertaisiksi tai muuten korotetuiksi. Kaikkiin riitoihin, jotka koskevat tätä Kilpailua, näiden Virallisten Sääntöjen rakennetta, pätevyyttä, tulkintaa ja täytäntöönpanokelpoisuutta taikka osallistujien ja Hallinnoijan, Tukijan tai Sponsorin oikeuksia ja velvollisuuksia näihin Virallisiin Sääntöihin tai Kilpailuun liittyen, sovelletaan New Jerseyn osavaltion Lakeja ja Yhdysvaltain liittovaltion Lakeja ja niitä tulkitaan näiden lakien mukaisesti ilman, että sovelletaan lainvalintaa tai lakien ristiriitaa koskevia sääntöjä, jotka johtaisivat jonkin muun oikeuspaikan lakien soveltamiseen.
 21. EI TUKEMISTA: Mitään näissä Virallisissa Säännöissä tai missään muussa Kilpailun materiaalissa ei pidä tulkita kolmannen osapuolen, tuotteen taikka palvelun tukemisena Hallinnoijan, Tukijan tai Sponsorin toimesta. Palkintojen tarjoajat (muut kuin Hallinnoija tai Sponsori) eivät ole Kilpailun Hallinnoijia tai Sponsoreita. Tukija ja sen asiakasrahoituslaitokset eivät ole millään tavalla sponsoroineet tai tarjonneet tätä Kilpailua eivätkä ole vastuussa tästä Kilpailusta.
 22. TIETOSUOJA: Osallistumisten lähettämiseen sovelletaan seuraavia tietosuojakäytäntöjä https://ifundwomen.com/privacy
 23. SOSIAALISEN MEDIAN ALUSTAT: Kilpailuun pääsee tai sitä saatetaan mainostaa yhdellä tai useammalla sosiaalisen median alustalla, kuten Facebookissa tai Twitterissä. Kilpailua ei kuitenkaan millään tavoin sponsoroida, tueta tai hallinnoida näiden alustojen toimesta emmekä tee yhteistyötä. Osallistujat sitoutuvat noudattamaan kaikkia ehtoja ja käytäntöjä, jotka koskevat kyseisiä alustoja Kilpailun yhteydessä.
 24. HALLINNOIJA: Kilpailun Hallinnoija on IFundWomen, IFundWomen, 41 Watchung Plaza #524, Montclair, NJ 07042 Attn: IFundWomen