Skip to main content

OFFICIELLE REGLER FOR STIPENDIUMKONKURRENCEN

 

Welcome to IFundWomen, and thank you for using our platform. By visiting IFundWomen.com, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.

OFFICIELLE REGLER FOR STIPENDIUMKONKURRENCEN   

("Officielle regler")   

DER ER INGEN BETINGELSER OM KØB ELLER BETALING AF NOGEN ART FOR AT DELTAGE I ELLER VINDE DENNE KONKURRENCE.   

ET KØB ELLER EN BETALING VIL IKKE FORBEDRE DINE CHANCER FOR AT VINDE.   
 

BESKRIVELSE: Visa Nordic She's Next Stipendium-konkurrencen ("Konkurrencen") administreres af IFundWomen ("Administrator" eller "Sponsor" af "IFW") og støttes af Visa U.S.A Inc. (”Visa) og Visa Europe Limited (”VEL”) (samlet benævnt "Støttevirksomheden"). Deltagere kan deltage i konkurrencen fra kl. 18.00 GMT den 17. august 2023, og ansøgninger vil blive accepteret løbende indtil kl. 08.59 GMT den 28. september 2023 (”deltagelsesperioden”).

 1. Godkendelsen afhænger af, om ansøgeren opfylder bedømmelseskriterierne og programmets kapacitet.
 2. Konkurrencen er ugyldig hvor end det er forbudt eller begrænset ved lov. Konkurrencen er underlagt gældende føderale, statslige og lokale love, regler, bestemmelser og andre love (hver især en "lov"). Konkurrencen er underlagt disse officielle regler.
 3. ACCEPT AF DE OFFICIELLE REGLER; LOVE: Ved at deltage i konkurrencen accepterer hver deltager betingelsesløst at overholde disse officielle regler og administratorens eller sponsorens beslutninger, som er endelige og bindende for alle spørgsmål vedrørende konkurrencen. Ved at deltage i konkurrencen accepterer hver deltager også at overholde alle gældende love i forbindelse med sin deltagelse i konkurrencen. Deltagelse i konkurrencen er ikke ensbetydende med deltagelse i andre kampagner, konkurrencer eller konkurrencer.
 4. ADGANGSKRAV: Konkurrencen er åben for alle fysiske personer, der identificerer sig som kvinde og som opfylder alle følgende adgangskrav:
  1. Deltageren er lovligt bosiddende i et af de deltagende lande: Sverige, Danmark, Norge og Finland.
  2. Deltageren er mindst den alder, der gør en myndig (18 år) på tilmeldingstidspunktet.
  3. Skal have været registreret som en virksomhed i mindst et (1) år
  4. Skal være en virksomhed, der har et produkt eller en tjenesteydelse på markedet og genererer indtægter
  5. Deltageren skal eje mindst 51 % af sin virksomhed.
  6. Flere ejere af virksomheden kan sammen deltage i konkurrencen, så længe, at virksomheden ejes mindst 51% af fysiske personer, der identificerer sig som kvinder.
  7. Har en fysisk eller digital tilstedeværelse, f.eks. en butik, et websted eller lignende
 5. Sådan deltager du: For at deltage i konkurrencen skal hver deltager udfylde og indsende "tilmeldingsformularen", som findes på konkurrencens websted (https://ifundwomen.com/Visa), herunder udfylde alle elementerne i tilmeldingsformularen ("deltagelse"). Der er kun tilladt én deltagelse pr. person. Den skriftlige del af deltagelsen må ikke overstige 1 000 ord i alt for svarene på spørgsmålene (der er angivet specifikke versaler for spørgsmålene). Du må også gerne vedlægge fotos eller videoer, hvis du ønsker det.
 6. YDERLIGERE ADGANGSKRAV; DELTAGERNES ERKLÆRINGER:
  1. Alle bidrag skal være modtaget inden udløbet af deltagelsesperioden. Indsendelser vil ikke blive anerkendt eller returneret. Bevis for fremsendelse af en indsendelse er ikke et bevis for, at den er modtaget. Ufuldstændige, ulæselige, sene eller uforståelige bidrag er ugyldige og vil blive diskvalificeret.
  2. Begrænsning på én (1) deltagelse pr. person.
  3. I tilfælde af uenighed om en deltagers identitet eller kvalifikation anses deltagelsen for at være foretaget af den "autoriserede kontohaver" på den e-mailadresse, der er anført i deltagelsen, forudsat at han/hun er kvalificeret i henhold til disse officielle regler. Den "autoriserede kontohaver" defineres som den fysiske person, som den pågældende tjenesteudbyder eller anden organisation (f.eks. en virksomhed eller uddannelsesinstitution) har tildelt e-mailadressen. En deltager må ikke bruge flere e-mail- eller sociale mediekonti til at deltage, og hvis en deltager gør det, kan alle deltagerens deltagelser blive diskvalificeret.
  4. Hver enkelt deltagelse (herunder indsendelsesformularen og alle andre data, oplysninger, billeder, indhold og andre materialer, der indgår i indsendelsen) skal overholde følgende:
   1. Det skal være et originalt værk af deltageren selv eller et værk, som deltageren har opnået de fornødne rettigheder til at bruge.
   2. Den må ikke indeholde en persons foto, billede, navn, stemme eller andre elementer af personlighed og identitet, medmindre deltageren har fået alle de ansvarsfraskrivelser og samtykker fra den pågældende person, der er nødvendige for at deltage i konkurrencen (eller forældre/værge for mindreårige, der er afbildet), og for at give rettighederne til deltagelsen som fastsat i disse officielle regler.
   3. Hvis der indsendes et professionelt billede eller en professionel video, er du ansvarlig for at sikre dig brugsrettighederne fra fotografen eller videofotografen til at eksemplarfremstille, distribuere, vise og skabe afledte værker af billedet af IFundWomen og deres respektive agenter i forbindelse med konkurrencen og promovering af konkurrencen i alle medier, der nu eller senere bliver kendt
   4. Den må ikke krænke, misbruge eller overtræde immaterielle rettigheder, privatlivets fred, reklamerettigheder eller andre ejendomsrettigheder tilhørende tredjemand.
   5. Alle oplysninger i deltagelsen skal være sande, nøjagtige og korrekte i alle henseender.
   6. Den må ikke oprettes eller indsendes ved hjælp af et script, en makro eller en anden automatisk metode.
   7. Den skal overholde disse officielle regler og alle gældende love.
   8. Den skal være egnet til offentliggørelse til et almindeligt publikum og må ikke indeholde noget, der:
    1. er ulovligt, krænkende, injurierende, skadeligt, ærekrænkende, pornografisk, seksuelt eksplicit, obskøn, injurierende, krænker andres privatliv, er hadefuld eller på anden måde anstødelig;
    2. fremmer forskelsbehandling på grund af race, etnisk oprindelse, nationalitet, religion, køn, seksuel orientering, handicap eller alder;
    3. fremmer vold eller farlige eller ulovlige aktiviteter;
    4. er truende, chikanerende eller nedværdigende;
    5. tjener til at udgive sig for at være en anden person eller enhed eller for at give et forkert billede af tilknytning til en person eller enhed; eller
    6. nedgør eller skader sponsorens, administratorens, præmieudbydernes eller nogen af deres respektive ledere, direktører, medarbejdere, produkter eller tjenester, eller skader deres omdømme eller goodwill.
  5. Bidrag, der ikke opfylder disse krav (som fastsat af administratoren eller sponsoren efter eget skøn), er ugyldige og vil blive diskvalificeret: Medierne skal have høj opløsning og må ikke være mere end 10 MB pr. fil. Fotos skal leveres i PNG- eller JPG-format, videoer i MP3-format. Det kan kræves af deltagerne, at de fremlægger bevis for, at disse krav er opfyldt, og hvis de ikke fremlægger et sådant bevis efter anmodning, kan det efter administratorens eller sponsorens eget skøn diskvalificere deltagerens bidrag.
  6. Hverken indsendelse af et bidrag eller nogen anden deltagelse i konkurrencen skaber nogen form for fortrolige, betroede, agent-, agentur-, ansættelses- eller andre relationer eller kontrakter mellem sponsor eller administrator og nogen deltager, og ved at indsende et bidrag anerkender hver deltager, at der ikke eksisterer nogen sådanne relationer eller kontrakter.
  7. Ved at deltage i konkurrencen erklærer og garanterer hver deltager over for administrator/sponsor, at:
   1. Deltagerens bidrag opfylder alle kravene i afsnit 7;
   2. Deltageren opfylder alle betingelserne for at deltage i konkurrencen; og
   3. Deltageren har overholdt disse officielle regler og alle gældende love ved at tilmelde sig og deltage i konkurrencen.
 7. BEDØMMELSE OG FASTLÆGGELSE AF VINDEREN

  1. Dommere - De kvalificerede tilmeldinger vil blive vurderet af administratoren, der er erfaren i at bedømme disse slags konkurrencer. Administratoren vil udvælge en liste af semi-finalister, som den lokale del af støttevirksomheden vil udvælge vindere fra. Kvalificerede bidrag vil blive bedømt af administratoren, sponsoren og eksterne parter, som sponsoren har vurderet som relevantedommere.
  2. Bedømmelsesmetode og -kriterier – Dommerne og den lokale jury træffer deres afgørelse ved at tildele pointværdier fra 0-20 (hvor 20 er den højeste score) i hver af følgende kategorier:
   1. Overbevisende historie om iværksætteri (20 point)
   2. Styrken af forretningsmæssige målinger (20 point)
   3. Overbevisende digital tilstedeværelse (20 point)
   4. Overbevisende problem, som virksomheden løser (20 point)
   5. Kvaliteten af det skriftlige materiale og/eller de visuelle medier (20 point)


  I alle tilfælde skal potentielle vindere opfylde kravene i disse officielle regler for officielt at kvalificere sig som vindere, med forbehold for kontrol. 
  Offentliggørelse - Vinderne vil blive offentliggjort senest den 15. Januar 2024.

 8. PRÆMIER OG ANSLÅET DETAILHANDELSVÆRDIER ("PATD"): Hver af vinderne af førstepræmien (3 pr. marked, 12 præmier i alt) vil modtage et stipendium på 10.000 euro, som beskrevet på konkurrencens websted (https://ifundwomen.com/Visa).
  • Et stipendium på 10.000 euro
  • Et 1-årigt IFundWomen Annual Coaching-medlemskab, herunder tjenester, der kun tilbydes på engelsk, som beskrevet på konkurrencens hjemmeside, til en værdi af USD 3.000.
 9. GENERELLE PRÆMIEBETINGELSER: Alle detaljer og andre begrænsninger i forbindelse med præmien/præmierne, som ikke er specificeret i disse officielle regler, vil blive bestemt af administratoren eller sponsor efter eget skøn. Præmien skal anvendes til virksomheden og dens primære formål. Tildelingen af præmier har ikke til hensigt at skabe, og skal ikke anses for at skabe nogen ansættelseskontrakt eller lignende kontrakt eller forhold mellem administrator eller sponsor og en vinder. Ingen præmie kan ombyttes, tildeles eller på anden måde overdrages, undtagen efter administratorens eller sponsorens eget og absolutte skøn. Sponsor forbeholder sig retten til at erstatte enhver præmie med en eller flere varer eller tjenesteydelser af samme eller større værdi. Værdien af hver præmie kan være skattepligtig for hver vinder som indkomst. Hver vinder er alene ansvarlig for alle føderale, statslige og/eller lokale skatter (herunder indkomst- og kildeskatter) og konsekvenserne af indberetningen heraf, for alle andre gebyrer eller omkostninger i forbindelse med den/de pågældende præmie(r) og for alle andre forpligtelser i forbindelse med en præmie.
 10. PRÆMIEMEDDELELSE OG OPKRÆVNING AF PRISEN: Hver potentiel vinder ("Vinder") modtager en meddelelse fra sponsor eller administrator ("Præmiemeddelelse"), der sendes til den e-mailadresse, som hver potentiel vinder har angivet i sin relevante vindertilmelding. Hver potentiel vinder har fem (5) arbejdsdage til at svare skriftligt på præmiemeddelelsen, når den er blevet sendt til den potentielle vinder, herunder at give alle nødvendige oplysninger for at acceptere deres præmier. Sponsor og administrator har intet ansvar for nogen præmiemeddelelse, der går tabt, opfanges eller ikke modtages af en potentiel vinder af nogen som helst grund. For at kunne gøre krav på en præmie kan hver potentiel vinder blive bedt om at bekræfte sin faste adresse og sit CPR-nummer over for administratoren eller sponsoren med henblik på overholdelse af skattelovgivningen. På sponsorens eller administratorens anmodning skal hver potentiel vinder også underskrive og returnere, hvor det er lovligt tilladt, en erklæring om kvalifikation, en ansvarsfraskrivelse og/eller en frigivelse af rettigheder til reklamebrug og overdragelse af rettigheder. Hvis en potentiel vinder viser sig at være ukvalificeret, ikke har overholdt disse officielle regler eller af enhver grund afviser præmien/præmierne, før den er blevet tildelt, vil en sådan potentiel vinder blive diskvalificeret og miste sin præmie, og en alternativ vinder kan blive udpeget af administratoren blandt de resterende deltagere på grundlag af de bedømmelseskriterier, der er beskrevet i disse officielle regler. Administrator kan forsøge at kontakte op til fem (5) potentielle vindere i overensstemmelse med denne procedure, og hvis der stadig ikke er nogen bekræftet vinder af en præmie efter sådanne forsøg, kan administrator annoncere en alternativ måde at tildele den pågældende præmie på. Uddelingen af præmien/præmierne vil udelukkende blive foretaget af administratoren til de personer, som af administratoren anses for at have vundet konkurrencen i overensstemmelse med disse officielle regler.
 11. ANVENDELSE AF PERSONOPLYSNINGER: Alle personlige oplysninger, der indsamles af eller på vegne af administratoren eller sponsor (herunder uden begrænsning deltagerens navn, biografiske data og bopælsby og -stat/provins), kan bruges til administrationen af konkurrencen og som anført i disse officielle regler. Medmindre det er forbudt ved lov, giver hver vinder ved accept af en præmie administrator eller sponsor og hver af deres respektive udpegede personer ret til at offentliggøre vinderens navn og adresse (by og stat/provins, hvor vedkommende er bosat), foto (hvis det er oplyst), fuldstændige oplysninger om deltagelse og præmie i forbindelse med konkurrencen i alle nu kendte eller senere udviklede medier i hele verden, i al evighed, uden yderligere kompensation eller vederlag, underretning eller tilladelse.
 12. LICENS: Ved at indsende en tilmeldelse giver hver deltager uigenkaldeligt administrator eller sponsor og dennes repræsentanter ubetinget og uigenkaldelig ret og tilladelse til vederlagsfrit at bruge konkurrencen og alle andre data, oplysninger, billeder, indhold eller materialer, der indgår i konkurrencen, i alle nu kendte eller senere udviklede medier i hele verden til reklameformål for mærket og relaterede aktiviteter. Administrator og sponsor er ikke forpligtet til at bruge nogen af ovennævnte data, oplysninger, billeder, indhold eller materialer, men kan gøre det og kan redigere dem efter Administratorens eller sponsors eget skøn uden yderligere forpligtelse eller kompensation. Hver deltager giver afkald på alle immaterielle rettigheder, rettigheder til privatlivets fred og offentlighedsrettigheder eller andre juridiske eller moralske rettigheder, der kan forhindre administratorens eller sponsorens brug af deltagelsen eller udøvelse af de rettigheder, der er tildelt administrator eller sponsor, og hver deltager accepterer ikke at sagsøge eller gøre krav gældende over for administrator eller sponsor og parterne med hensyn til en sådan brug.
 13. ANSVARSFRASKRIVELSE: : Ved at deltage i konkurrencen accepterer hver deltager (i), at hverken administratoren eller sponsorparterne eller nogen reklame- eller social medieplatform, såsom Facebook eller Twitter, hvor konkurrencen annonceres eller hvorigennem den tilgås, er ansvarlige for, og (ii) i det omfang, det er tilladt i henhold til loven, fraskriver sig alle rettigheder over for administratoren og sponsorparterne og alle sådanne reklame- eller sociale medieplatforme fri for alle krav, skader, erstatninger, forpligtelser, omkostninger, udgifter eller tab af enhver art (herunder, men ikke begrænset til, personskade, død eller skade på eller tab af ejendom), som direkte eller indirekte, helt eller delvist, kan opstå som følge af:
  1. deltagelse i konkurrencen;
  2. enhver overtrædelse af disse officielle regler, politikkerne eller gældende lovgivning fra en sådan deltagers side;
  3. accept, modtagelse, besiddelse og/eller brug eller misbrug af en præmie (eller en del af en præmie);
  4. ukorrekte, ufuldstændige, forvrængede eller unøjagtige oplysninger eller manglende registrering af oplysninger, uanset om de skyldes deltageren, trykfejl, menneskelige fejl eller udstyr eller programmering, der er forbundet med eller anvendes i forbindelse med konkurrencen;
  5. enhver skade på en deltagers udstyr (f.eks. et computersystem eller en mobilenhed), som skyldes adgang til konkurrencesiden eller deltagelse i konkurrencen;
  6. misforståelser eller mislykkede, forvirrede, forsinkede eller fejladresserede computer-, telefon-, kabel- eller andre transmissioner (herunder, men ikke begrænset til, transmissioner via e-mail, sociale medier (såsom private eller direkte beskeder, check-ins, tweets og indlæg) og instant message);
  7. for eventuelle tekniske fejl, svigt, forsinkelser, vanskeligheder eller andre fejl af enhver art eller karakter;
  8. enhver tilmelding, e-mail, præmiepakke eller andet materiale eller korrespondance, der er blevet manipuleret eller er stjålet, fejladresseret, ufuldstændig, tabt, forsinket, ukorrekt, uberettiget eller beskadiget;
  9. eventuelle fejl i post- eller leveringstjenester;
  10. enhver brug af deltagerens personlige oplysninger og indsendelser som tilladt i henhold til disse officielle regler, eller
  11. enhver anden begivenhed, som ligger uden for administrators eller sponsors rimelige kontrol.
 14. BEGRÆNSNING AF ANSVAR: HVERKEN ADMINISTRATOREN, STØTTEVIRKSOMHEDEN, SPONSOREN ELLER NOGEN ANDEN SPONSORPART ER ANSVARLIG FOR NOGEN SÆRLIG, INDIREKTE, TILFÆLDIG ELLER FØLGELIG SKADE, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF KONKURRENCEN, PRÆMIEN ELLER DISSE OFFICIELLE REGLER, UANSET HVAD DER MÅTTE VÆRE ÅRSAG TIL, UANSET OM DET SKYLDES ERSTATNING, KONTRAKTBRUD, ANSVAR ELLER ANDET RETSOMRÅDE, OG UANSET OM DEN PÅGÆLDENDE ADMINISTRATOR, STØTTEVIRKSOMHED ELLER SPONSORPART HAR VÆRET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, OG ALLE SÅDANNE SKADER FRASKRIVES OG UDELUKKES HERMED. ALLE PRÆMIER GIVES VÆK "SOM DE ER". ADMINISTRATOR ELLER SPONSORPARTERNE GØR IKKE OG AFSKYDER I HVER FØRSTE GANG ALLE GARANTIER, HVAD SOM HELT UDTRYKKELIGT, IMPLICITET ELLER STATUTORISK (INKLUSIVE OG UDELUKKENDE ALLE IMPLICITTE ELLER STATUTORISKE GARANTIER OM HANDELSVÆRDIGHED, TILGÆNGELIGHED TIL ET SPECIELT FORMÅL, TITEL ELLER IKKE INDTRÆDELSE) MED HENSYN TIL KONKURRENCEN ELLER EN PRÆMIE.
 15. DISKVALIFIKATION: Administrator eller sponsor forbeholder sig retten til efter eget skøn at diskvalificere enhver deltager, som Administrator eller Sponsor efter eget skøn finder manipulerer med deltagelsesprocessen eller driften af konkurrencen eller konkurrencens websted eller for at handle i strid med disse officielle regler, at handle på en usportslig eller forstyrrende måde eller med henblik på at forstyrre eller underminere den legitime afvikling af konkurrencen eller for at genere, misbruge, true eller chikanere andre personer, og administrator eller sponsor forbeholder sig retten til at søge erstatning og andre retsmidler fra sådanne personer i det omfang, det er tilladt i henhold til loven.
 16. OPHÆVELSE/MODIFIKATION: Administrator og sponsor har ret til at ændre, suspendere eller afslutte konkurrencen efter eget skøn til enhver tid og uanset årsag, herunder uden begrænsning som følge af naturkatastrofer, udstyrssvigt, uroligheder, bedrageri, finansielle eller administrative vanskeligheder, tekniske problemer (f.eks. computervirus/fejl), uautoriseret indgriben, der forstyrrer konkurrencens administration, sikkerhed, retfærdighed, integritet eller korrekte funktion, eller andre årsager, der ikke er under Administratorens eller sponsors kontrol. Hvis administratoren eller sponsoren desuden vurderer, at konkurrencen (eller en del af den) på nogen måde bliver kompromitteret, forbeholder administratoren eller sponsoren sig desuden retten til efter eget skøn at annullere konkurrencen, annullere alle indsendte bidrag, der er indsendt på bedragerisk vis, og/eller udvælge vindere blandt alle ikke-mistænkelige kvalificerede bidrag, der er modtaget før den handling, der har kompromitteret konkurrencen. Hvis konkurrencen skulle blive afbrudt før udvælgelsen af vinderen, vil administratoren eller sponsoren offentliggøre en meddelelse på konkurrencens websted og træffe alternative foranstaltninger til at tildele præmierne på grundlag af bedømmelseskriterierne. Administratoren eller sponsor forbeholder sig retten til at foretage ændringer i disse officielle regler og offentliggøre dem på konkurrencewebstedet igen. Sådanne ændringer træder i kraft ved meddelelse via online-opslag på konkurrencens websted eller anden form for bred offentlig formidling.
 17. FORTOLKNING: Hvis en bestemmelse i disse officielle regler er ugyldig eller ikke kan håndhæves, påvirker det ikke gyldigheden eller håndhævelsen af andre bestemmelser. I tilfælde af, at en bestemmelse erklæres ugyldig eller på anden måde ikke kan håndhæves eller er ulovlig, forbliver disse officielle regler i øvrigt i kraft og skal fortolkes i overensstemmelse med deres vilkår, som om den ugyldige eller ulovlige bestemmelse ikke var indeholdt heri. Administratorens eller sponsorens undladelse af at håndhæve en bestemmelse i disse officielle regler udgør ikke et frafald af den pågældende bestemmelse.
 18. TVISTER: Medmindre det er forbudt, accepterer hver deltager, at: (i) at alle tvister, krav og søgsmålsårsager, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse officielle regler, denne konkurrence eller en præmie, skal løses individuelt, uden at der kan gøres brug af nogen form for gruppesøgsmål, og udelukkende af stats- og/eller forbundsdomstole i New Jersey, USA, og at deltageren hermed giver afkald på enhver indsigelse mod sådanne domstole, uanset om det er på grund af sted, personlig kompetence, ulempe ved formularen eller på anden måde; (ii) alle krav fra deltageren og alle domme og præmier til fordel for deltageren skal begrænses til de faktiske udgifter, herunder udgifter i forbindelse med deltagelsen i denne konkurrence, men under ingen omstændigheder advokatsalærer, og (iii) deltageren kan under ingen omstændigheder opnå præmier for, og deltageren giver hermed afkald på alle rettigheder til at kræve indirekte, straffende, tilfældige og følgelig skader og enhver anden erstatning, bortset fra faktiske udgifter, og alle rettigheder til at få skadeserstatninger ganget op eller på anden måde forhøjet. Alle tvister vedrørende konkurrencen, fortolkningen, gyldigheden og håndhævelsen af disse officielle regler eller rettighederne og forpligtelserne for hver deltager og administratoren eller sponsor i forbindelse med disse officielle regler eller konkurrencen er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovene i staten New Jersey, USA, og gældende amerikansk forbundslovgivning, uden at der tages hensyn til lovvalg eller lovvalgsregler, der ville medføre anvendelse af lovene i en anden jurisdiktion.
 19. INGEN ANBEFALING: Intet i disse officielle regler eller i noget af konkurrencematerialerne skal opfattes som en anbefaling fra administrator, støttevirksomheden eller sponsor af en tredjepart, et produkt eller en tjenesteydelse. Præmieleverandører (bortset fra administratoren eller sponsoren) er ikke administratorer eller sponsorer af konkurrencen. Støttevirksomheden og dets finansielle institutioner and forhandlere har ikke sponsoreret eller tilbudt denne konkurrence på nogen måde and bærer intet ansvar i forhold til denne konkurrence.
 20. PRIVACY: Indsendelse af bidrag er underlagt følgende politik om beskyttelse af personlige oplysninger på https://ifundwomen.com/privacy
 21. SOCIALE MEDIEPLATFORME: Konkurrencen kan blive annonceret på eller tilgås via en eller flere sociale medieplatforme, såsom Facebook eller Twitter. Konkurrencen er dog på ingen måde sponsoreret, støttet eller administreret af eller associeret med sådanne platforme. Deltagerne accepterer at overholde alle vilkår og politikker, der gælder for sådanne platforme i forbindelse med konkurrencen.
 22. Administrator: Administratoren af konkurrencen er IFundWomen, , IFundWomen, 41 Watchung Plaza #524, Montclair, NJ 07042 Attn: IFundWomen