Skip to main content

GRANTU KONKURSA OFICIĀLIE NOTEIKUMI

 

Welcome to IFundWomen, and thank you for using our platform. By visiting IFundWomen.com, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.

GRANTU KONKURSA OFICIĀLIE NOTEIKUMI   

("Oficiālie noteikumi")   

LAI PIEDALĪTOS VAI UZVARĒTU ŠAJĀ KONKURSĀ, NAV NEPIECIEŠAMS VEIKT JEBKĀDA VEIDA PIRKUMU VAI MAKSĀJUMU.   

PIRKUMA VAI MAKSĀJUMA VEIKŠANA NEUZLABOS JŪSU IESPĒJAS UZVARĒT.   
 

 1. APRAKSTS: Visa Baltic grantu programmu She’s Next (“Konkurss”), ko administrē IFundWomen (“Administrators” vai “Sponsors”, vai “IFW”), un atbalsta Visa U.S.A. Inc. (“Visa”) un Visa Europe Limited (“VEL”) (kopā “Atbalstītājs”) sadarbībā ar Luminor. Pretendenti var pieteikties Konkursam, sākot ar 2023. gada 17. augusta plkst. 00.00 pēc Austrumeiropas laika un pieteikumi tiks secīgi pieņemti līdz 2023. gada 28. septembra plkst. 23.59 pēc Austrumeiropas laika (“PieteikšanāsPeriods”).
 2. Dalība konkursā ir atkarīga no tā, vai pretendents atbilst vērtēšanas kritērijiem, un programmas kapacitātes.
 3. Konkurss nav spēkā teritorijās, kurās to aizliedz vai ierobežo tiesību akti. Uz to attiecas katrā valstī spēkā esošie likumi, noteikumi un citi tiesību akti (katrs no tiem saukts “Tiesību akts”), un to reglamentē šie Oficiālie noteikumi.
 4. PIEKRIŠANA OFICIĀLAJIEM NOTEIKUMIEM, TIESĪBU AKTIEM:Piesakoties Konkursam, visi pretendenti bez nosacījumiem piekrīt ievērot un pakļauties šiem Oficiālajiem noteikumiem un Administratora vai Sponsora lēmumiem, kas būs galīgi un saistoši visos uz Konkursu attiecināmajos jautājumos. Piesakoties Konkursam, visi pretendenti arī piekrīt ievērot visus spēkā esošos Tiesību aktus saistībā ar savu līdzdalību Konkursā. Pieteikšanās Konkursam nenozīmē pieteikšanos jebkurā citā reklāmas akcijā, loterijā vai konkursā.
 5. TIESĪBAS PIEDALĪTIES: Dalību konkursā var pieteikt jebkura dzimuma fiziskās personas tikmēr, kamēr tiek izpildītas visas tālāk norādītās kvalifikācijas prasības:
  1. Pretendents ir kādas no Baltijas valstu - Igaunijas, Lietuvas vai Latvijas - iedzīvotājs.
  2. Pretendents Konkursa norises brīdī ir vismaz 18 gadus vecs.
  3. Pretendentam vismaz vienu (1) gadu jābūt reģistrētam kā juridiskai personai.
  4. Pretendentam vismaz vienu (1) gadu jābūt reģistrētam kā juridiskai personai.
  5. Pretendentam jābūt no uzņēmuma, kurā vismaz 51% uzņēmuma īpašumtiesību daļu pieder sieviešu dzimuma personām.
  6. Nepieciešama fiziska vai digitāla klātbūtne, piemēram, veikals, vietne vai tamlīdzīgi.
 6. KĀ PIETEIKTIES: Lai pieteiktu dalību Konkursā, visiem pretendentiem ir jāaizpilda un jāiesniedz “Konkursa pieteikšanās veidlapa”, kas atrodama Konkursa vietnē (https://ifundwomen.com/Visa), tostarp jāaizpilda visi Konkursa pieteikšanās veidlapas elementi (“Pieteikums”). Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu Pieteikumu. Pieteikuma rakstiskā daļa atbildēm uz jautājumiem kopumā nedrīkst pārsniegt 1000 vārdu (jautājumiem ir ietverti konkrēti ierobežojumi). Varat arī ietvert fotogrāfijas vai video pēc pieprasījuma.
 7. PAPILDU PIETEIKŠANĀS PRASĪBAS; PRETENDENTU APLIECINĀJUMI:
  1. Visiem Pieteikumiem jābūt saņemtiem līdz Pieteikšanās Perioda beigām. Pieteikumi netiks apstiprināti vai atgriezti. Pierādījums par pieteikuma nodošanu nenozīmē pierādījumu, ka tas ir saņemts. Nepilnīgi, nesalasāmi, ar nokavējumu iesniegti vai nesaprotami Pieteikumi nav spēkā un tiks anulēti.
  2. Ierobežojums līdz vienam (1) Pieteikumam no personas.
  3. Strīdus gadījumā par pretendenta identitāti vai tiesībām piedalīties tiks uzskatīts, ka ir pieteicies Pieteikumā norādītās e-pasta adreses “Pilnvarotais konta turētājs”, ar nosacījumu, ka viņam/viņai ir tiesības piedalīties saskaņā ar šiem Oficiālajiem noteikumiem. “Pilnvarotais konta turētājs” ir definēts kā fiziska persona, kurai attiecīgais pakalpojuma sniedzējs vai cita organizācija (piemēram, uzņēmums vai izglītības iestāde) ir piešķīrusi e-pasta adresi. Pretendents nedrīkst dalībai izmantot vairākus e-pasta vai sociālo mediju kontus, un, ja pretendents šādi rīkojas, var anulēt visus pretendenta Pieteikumus.
  4. Katram Pieteikumam (tostarp Pieteikuma veidlapai un visiem pārējiem datiem, informācijai, attēliem, saturam un pārējiem Pieteikumā ietvertajiem materiāliem) ir jāatbilst tālāk norādītajam:
   1. Tam jābūt pilnībā tādam pieteikumam, ko ir sagatavojis un iesniedzis pats pretendents.
   2. Tas nedrīkst ietvert personu fotogrāfiju, attēlu, vārdu, balsi vai citu personas un identitātes elementu, ja vien pretendents nav saņēmis visas šādas personas atļaujas un piekrišanas, kas nepieciešamas, lai iesniegtu Pieteikumu Konkursā (vai vecāka/likumīgā aizbildņa atļaujas un piekrišanas par attēlotu nepilngadīgo), un Pieteikumā piešķirtas tiesības, kā norādīts šajos Oficiālajos noteikumos.
   3. Ja ir iesniegts profesionāls attēls vai video, jūs esat atbildīgs par lietošanas tiesību saņemšanu no fotogrāfa vai video veidotāja IFundWomen attēla reproducēšanai, izplatīšanai, attēlošanai un atvasinātu attēla darbu veidošanai un no to attiecīgajiem aģentiem saistībā ar Konkursu un tā reklamēšanu jebkurā medijā attiecīgajā brīdī vai vēlāk.
   4. Tas nedrīkst aizskart, nelikumīgi piesavināties vai pārkāpt jebkādas trešās personas intelektuālā īpašuma tiesības, privātuma tiesības, publicitātes tiesības vai citas īpašumtiesības.
   5. Visai Pieteikumā sniegtajai informācijai jābūt visos aspektos patiesai, precīzai un korektai.
   6. Tā nedrīkst būt radīta vai iesniegta, izmantojot jebkādu skripta, makro vai citu automātisku metodi.
   7. Tai jāatbilst šiem Oficiālajiem noteikumiem un visiem spēkā esošajiem tiesību aktiem.
   8. Tai jābūt piemērotai publicēšanai vispārējai auditorijai, un tajā nedrīkst būt nekā tāda, kas:
    1. ir nelikumīgs, aizskarošs, neslavu ceļošs, pornogrāfisks, seksuāli izteikts, neķītrs, apmelojošs, aizskar citas personas personas privātumā, naidīgs vai citādi nepieņemams;
    2. veicina diskrimināciju rases, etniskās piederības, tautības, reliģijas, dzimuma, seksuālās orientācijas, invaliditātes vai vecuma dēļ;
    3. veicina vardarbību vai nedrošas vai nelikumīgas darbības;
    4. ir draudošs, aizskarošs vai degradējošs;
    5. kalpo, lai uzdotos par kādu personu vai juridisku personu vai sniegtu maldinošu informāciju par saistību ar jebkuru personu vai vienību; vai
    6. kalpo, lai uzdotos par jebkuru personu vai organizāciju vai sagrozītu saistību ar jebkuru personu vai organizāciju; vai noniecina vai kaitē Sponsora, Administratora, balvu pasniedzēju vai jebkura viņu attiecīgo amatpersonu, direktoru, darbinieku, produktu vai pakalpojumu reputācijai vai labo gribu.
  5. Pieteikumi, kas neatbilst šīm prasībām (kā pēc sava ieskata atzinis Administrators vai Sponsors), nav spēkā un tiks anulēti. Informācijai ir jābūt ar augstu izšķirtspēju, un katrs fails nedrīkst būt lielāks par 10 MB. Fotogrāfijas jāiesniedz PNG vai JPG formātā, video — MP3 formātā. Pretendentiem var pieprasīt iesniegt pierādījumus par atbilstību šīm prasībām, un šādu pierādījumu neiesniegšanas gadījumā pēc pieprasījuma Administrators vai Sponsors pēc sava ieskata var anulēt pretendenta Pieteikumu.
  6. Ne Pieteikuma iesniegšana, ne jebkāda cita līdzdalība Konkursā nerada nekādas konfidenciālas, finansiālas, aģentūras, darba vai citas attiecības vai līgumu starp Sponsoru vai Administratoru un jebkuru pretendentu, un, iesniedzot Pieteikumu, visi pretendenti apliecina, ka šādu attiecību vai līguma nav.
  7. Piesakoties Konkursam, katrs pretendents apliecina un garantē Administratoram/Sponsoram, ka:
   1. pretendenta Pieteikums atbilst visām 7. sadaļā norādītajām prasībām;
   2. pretendents atbilst visām Konkursa līdzdalības tiesību prasībām; un
   3. iesniedzot pieteikumu un piedaloties Konkursā, pretendents ir ievērojis šos Oficiālos noteikumus un visus spēkā esošos Tiesību aktus.
 8. VĒRTĒŠANA UN UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA:

  1. Tiesneši — Piedalīties tiesīgos Pieteikumus izvērtēs Administrators, Sponsors, Atbalstītājs un trešās puses, kuras Sponsors un Atbalstītājs uzskatīs par svarīgiem tiesnešiem.
  2. Vērtēšanas metode un kritēriji — Tiesneši pieņems lēmumu, piešķirot punktus intervālā no 0 līdz 20 (kur 20 ir visaugstākais vērtējums) katrā no šādām kategorijām:
   1. pārliecinošs uzņēmējdarbības stāsts (20 punkti)
   2. uzņēmējdarbības rādītāju stiprums (20 punkti)
   3. pārliecinoša digitālā klātbūtne (20 punkti)
   4. pārliecinoša problēma, ko risina uzņēmums (20 punkti)
   5. rakstisko un/vai vizuālo materiālu kvalitāte (20 punkti)


  Visos gadījumos potenciālajiem uzvarētājiem ir jāatbilst šo Oficiālo noteikumu prasībām, lai oficiāli kvalificētos kā uzvarētāji, un atbilstība ir jāpārbauda. 
  Paziņošana — Uzvarētāji tiks publiski secīgi paziņoti 2024. gada 15. janvārī vai pēc tam.

 9. BALVAS UN APTUVENĀS MAZUMTIRDZNIECĪBAS VĒRTĪBAS (“AMV”): - Katrs pirmās balvas ieguvējs (2 katrā valstī, kopumā 6) saņems šādas Konkursa vietnē norādītās balvas (https://ifundwomen.com/Visa)
  • 10 000 eiro grantu
  • Novatore biznesa konsultācijas viena gada garumā 1800 eiro vērtībā.
 10. VISPĀRĪGĀS BALVAS NOSACĪJUMI: Visu informāciju un citi ierobežojumus attiecībā uz balvu (-ām), kas nav norādīta (-s) šajos Oficiālajos noteikumos, noteiks Administrators vai Sponsors pēc saviem ieskatiem. Piešķirot balvas, nav paredzēts, un netiek uzskatīts, ka starp Administratoru vai Sponsoru un jebkuru Uzvarētāju ir noslēgts jebkāda veida darba vai tamlīdzīgs līgums vai attiecības. Nevienu balvu nedrīkst mainīt, piešķirt vai citādi nodot, izņemot tikai pēc Administratora vai Sponsora ieskata. Sponsors patur tiesības jebkurā balvā vienu vai vairākas daļas vai pakalpojumus aizstāt ar tādas pašas vai lielākas vērtības pakalpojumiem. Katras balvas vērtību katram Uzvarētājam var aplikt ar nodokli kā ienākumu. Administrators katra Uzvarētāja vārdā izsniegs Iekšzemes ieņēmumu dienesta (IRS) veidlapu 1099, norādot saņemtās(-o) balvas(-u) vērtību. Katrs Uzvarētājs ir vienpersoniski atbildīgs par visu normatīvajos aktos noteikto nodokļu nomaksu (tostarp ienākuma nodokļa nomaksu un nodokļu ieturēšanu) un ar to saistītajām paziņošanas sekām, par jebkādām citām maksām vai izmaksām saistībā ar piešķiramo(-ajām) balvu(-ām) un par jebkādām citām saistībām, kas radušās saistībā ar jebkuru balvu.
 11. UZVARĒTĀJA INFORMĒŠANA UN BALVAS PIEPRASĪŠANA: Katrs potenciālais uzvarētājs (“Uzvarētājs”) saņems Sponsora vai Administratora paziņojumu (“Paziņojumu par balvu”), kas tiks nosūtīts uz katra potenciālā Uzvarētāja Pieteikumā norādīto e-pasta adresi. Katram potenciālajam Uzvarētājam būs piecas (5) darbadienas laika, lai pēc Paziņojuma par balvu nosūtīšanas potenciālajam Uzvarētājam uz to rakstiski atbildētu, tostarp sniedzot jebkādu obligāto informāciju, lai saņemtu savas balvas. Sponsors un Administrators nav atbildīgi par jebkādu Paziņojumu par balvu, ko potenciālais Uzvarētājs jebkāda iemesla dēļ ir nozaudējis, pārtvēris vai nav saņēmis. Lai saņemtu balvu, Administrators vai Sponsors ir tiesīgs katram potenciālajam Uzvarētājam prasīt apliecināt savu pastāvīgo adresi un sociālās apdrošināšanas vai nodokļu maksātāja identifikācijas numurs, lai pārbaudītu nodokļu normatīvo aktu ievērošanu. Pēc Sponsora vai Administratora pieprasījuma katram potenciālajam Uzvarētājam arī jāaizpilda un jāatgriež, kur tas ir juridiski iespējams, piemērotības deklarācija, atbrīvojums no atbildības un/vai atbrīvošana no publicitātes un tiesību piešķiršana. Ja tiek konstatēts, ka potenciālais Uzvarētājs nav tiesīgs tāds būt, nav ievērojis šos Oficiālos noteikumus vai pirms apbalvošanas jebkāda iemesla dēļ atsakās no balvas(-ām), šāds potenciālais Uzvarētājs tiks diskvalificēts, balva tiks atņemta, un, pamatojoties uz šajos Oficiālajos noteikumos aprakstītajiem vērtēšanas kritērijiem, Administrators starp pārējiem pretendentiem var noteikt citu Uzvarētāju. Administrators pēc tam var mēģināt sazināties ar līdz pieciem (5) potenciālajiem Uzvarētājiem saskaņā ar šādu procedūru, un gadījumā, ja pēc šādiem mēģinājumiem joprojām nav apstiprināta Uzvarētājs, Administrators var paziņot alternatīvus līdzekļus šīs balvas pasniegšanai. Balvas (-u) pēc Administratora ieskata tiks pasniegtas personām, kuras Administrators uzskatīs par Konkursa uzvarētājiem saskaņā ar šiem Oficiālajiem noteikumiem.
 12. PERSONAS DATU IZMANTOŠANA: Visi Administratora, Sponsora vai to vārdā ievāktie personas dati (tostarp bez ierobežojumiem pretendenta vārds, biogrāfiskie dati, dzīvesvieta) var tikt izmantoti Konkursa administrēšanas vajadzībām un tā, kā norādīts šajos Oficiālajos noteikumos. Izņemot ciktāl to aizliedz tiesību akti, pieņemot balvu, katrs Uzvarētājs piešķir Administratoram vai Sponsoram un katram no to attiecīgajām ieceltajām personām tiesības publiskot šāda Uzvarētāja vārdu un adresi (dzīvesvietu), fotogrāfiju (ja ir), aizpildītu Pieteikumu un informāciju par balvu saistībā ar Konkursu jebkurā nesējā, jebkuros plašsaziņas līdzekļos, kas pašlaik ir zināmi vai turpmāk izstrādāti visā pasaulē, uz neierobežotu laika periodu, bez papildu kompensācijas vai atlīdzības, paziņojuma vai atļaujas.
 13. ATĻAUJAS PIEŠĶIRŠANA: Iesniedzot Pieteikumu, katrs pretendents neatsaucami piešķir Administratoram vai Sponsoram un tā ieceltajām personām beznosacījuma, neatsaucamas un pastāvīgas tiesības un atļauju, neprasot maksu par autortiesībām, izmantot Pieteikumu un jebkādus citus datus, informāciju, attēlus, saturu vai materiālus, kas iekļauti šādā Pieteikumā, jebkurā nesējā, kas ir zināms tagad vai izgudrots vēlāk, visā pasaulē zīmola reklāmas nolūkos un citu darbību veikšanai. Administratoram un Sponsoram nav pienākuma izmantot jebko no iepriekšminētajiem datiem, informācijas, attēliem, saturu vai materiāliem, bet tas var šādi darīt un pēc Administratora vai Sponsora ieskata bez papildu saistībām vai atlīdzības. Visi pretendenti atsakās no visām intelektuālā īpašuma tiesībām, privātuma/publicitātes tiesībām vai citām juridiskajām vai morālajām tiesībām, kas varētu novērst Pieteikuma izmantošanu no Administratora vai Sponsora puses vai jebkādu Administratoram vai Sponsoram piešķirto tiesību izmantošanu, un visi pretendenti piekrīt neuzsākt tiesvedību vai necelt prasību pret Administratoru vai Sponsoru un Pusēm attiecībā uz šādu izmantošanu.
 14. ATBRĪVOŠANA NO ATBILDĪBAS: Piesakoties Konkursam, visi pretendenti (i) piekrīt, ka ne Administrators, ne Sponsors, ne arī jebkura reklāmas vai sociālo mediju platforma, piemēram, Facebook vai Twitter, kurās tiek reklamēts Konkurss vai caur kurām tiek nodrošināta piekļuve Konkursam, nav atbildīgs par un (ii) maksimālajā tiesību aktos pieļautajā mērā atbrīvo un aizsargā Administratoru un Sponsoru, un jebkuru šādu reklāmas vai sociālo mediju platformu no un pret jebkādiem prasījumiem, kaitējumu, atbildību, izmaksām, izdevumiem vai zaudējumiem (tostarp, bet ne tikai cilvēku savainojumiem, nāves vai īpašuma bojājumu vai zudumu), kas tieši vai netieši, pilnībā vai daļēji var rasties no:
  1. piedalīšanās Konkursā
  2. jebkādiem šāda pretendenta pieļautiem šo Oficiālo noteikumu, politiku vai spēkā esošo tiesību aktu pārkāpumiem;;
  3. jebkuras balvas (vai jebkādas tās daļas) pieņemšanas, saņemšanas, glabāšanas un/vai izmantošanas vai nepareizas izmantošanas;
  4. jebkādas nepareizas, nepilnīgas, sagrozītas vai neprecīzas informācijas, vai jebkādas informācijas saņemšanas neatkarīgi no tā, vai to izraisījis pretendents, drukas kļūdas, cilvēciskas kļūdas vai jebkāds aprīkojums vai programmēšana, kas saistīta ar Konkursu vai tiek izmantota tajā;
  5. jebkādiem bojājumiem pretendenta aprīkojumam (piemēram, datorsistēmai vai mobilajai ierīcei), kas radušies, piekļūstot Konkursa vietnei vai piedaloties Konkursā;
  6. nepareizas saziņas vai jebkādām neveiksmīgām, sajauktām, kavētām vai nepareizi adresētām datoru, tālruņu, kabeļu vai citām pārraidēm (tostarp bez ierobežojumiem e-pastā, sociālajos medijos (piemēram, privātās vai tiešās ziņas, reģistrācijas, tvīti un paziņojumi) un tūlītējā sarakstē);
  7. par jebkādiem tehniskiem traucējumiem, kļūmēm, kavējumiem, grūtībām vai citām jebkāda veida vai rakstura kļūdām;
  8. jebkāda ieraksta, e-pasta, balvu paketes vai cita materiāla, vai korespondences, ar kuru veiktas kādas manipulācijas vai kas ir nozagta, nepareizi adresēta, nepilnīga, nozaudēta, novēlota, neatbilstoša, nepiemērota vai sabojāta;
  9. jebkāda neizpildīta pasta vai piegādes pakalpojuma;
  10. jebkādas pretendenta personas datu un Pieteikumu izmantošanas, kā atļauts saskaņā ar šiem Oficiālajiem noteikumiem; vai
  11. jebkādiem citiem notikumiem, kas ir ārpus saprātīgas Administratora vai Sponsora kontroles.
 15. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS: NE ADMINISTRATORS, NE SPONSORS, NE JEBKURA CITA SPONSORA PUSE NAV ATBILDĪGA PAR JEBKĀDIEM KONKRĒTIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM VAI IZRIETOŠIEM KAITĒJUMIEM, KAS IZRIET NO KONKURSA, JEBKĀDAS BALVAS VAI ŠIEM OFICIĀLAJIEM NOTEIKUMIEM NEATKARĪGI NO TĀ, KĀ TIE RADUŠIES, VAI TIE IZRIET NO DELIKTA, LĪGUMA, STINGRAS ATBILDĪBAS PĀRKĀPUMIEM VAI CITA VEIDA TIESĪBU TEORIJAS UN NEATKARĪGI NO TĀ, VAI ŠĀDS ADMINISTRATORS VAI SPONSORA PUSE BIJA INFORMĒTA PAR ŠĀDU KAITĒJUMU IESPĒJAMĪBU, UN VISI ŠĀDI KAITĒJUMI AR ŠO TIEK NORAIDĪTI UN IZSLĒGTI. VISAS BALVAS TIEK PASNIEGTAS “TĀDAS, KĀDAS TĀS IR”. ADMINISTRATORS VAI SPONSORA PUSES NESNIEDZ UN AR ŠO ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM GARANTIJĀM, TIEŠĀM, NETIEŠĀM VAI LIKUMĀ NOTEIKTĀM (TOSTARP BEZ IEROBEŽOJUMIEM JEBKĀDĀM NETIEŠĀM VAI LIKUMĀ NOTEIKTAJĀM GARANTIJĀM PAR TIRGOJAMĪBU, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM, ĪPAŠUMTIESĪBĀM VAI NEPĀRKĀPŠANU) ATTIECĪBĀ UZ KONKURSU VAI JEBKURU BALVU.
 16. DISKVALIFIKĀCIJA: Administrators vai Sponsors patur tiesības pēc sava ieskata diskvalificēt jebkuru pretendentu, kurš pēc Administratora vai Sponsora uzskata pārkāpj Konkursa dalības procesu vai Konkursa vietnes darbību, pārkāpjot šos Oficiālos noteikumus, rīkojas pretēji sacīkstes principam vai traucējoši, vai ar nolūku traucēt vai iedragēt konkursa likumīgu norisi, vai kaitināt, ļaunprātīgi izmantot, draudēt vai uzmākties jebkurai citai personai. Šādos gadījumos Administrators vai Sponsors patur tiesības pieprasīt no jebkuras šādas personas kaitējuma un cita veida kompensāciju maksimālajā tiesību aktos atļautajā apmērā.
 17. KONKURSA APTURĒŠANA/IZMAIŅU VEIKŠANA: Administratoram un Sponsoram ir tiesības jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ pēc sava ieskata mainīt, apturēt vai izbeigt Konkursu, tostarp bez ierobežojuma dabas katastrofas, aprīkojuma kļūmes, civilo nemieru, krāpšanas, finanšu vai administratīvo grūtību, tehnisko problēmu (piemēram, datorvīrusa), neatļautas iejaukšanās, kuras dēļ tiek apdraudēta Konkursa administrēšana, drošība, godīgums vai citu ārpus Administratora vai Sponsora kontroles esošu iemeslu rezultātā. Turklāt, ja ekskluzīvā Administratora vai Sponsora skatījumā, Konkurss (vai kāda tā daļa) jebkādā veidā kļūst apdraudēta, Administrators vai Sponsors patur tiesības pēc saviem ieskatiet atcelt Konkursu, anulēt jebkādus krāpnieciski iesniegtos Pieteikumus un/vai izvēlēties Uzvarētājus no visiem tiesiskajiem Pieteikumiem, saistībā ar kuriem nav aizdomu un kas saņemti pirms darbības, kas apdraudējusi Konkursu. Gadījumā, ja Konkurss tiek izbeigts pirms Uzvarētāju izvēles, Administrators vai Sponsors publicēs paziņojumu Konkursa vietnē un veiks citas darbības, lai piešķirtu balvas, pamatojoties uz vērtēšanas kritērijiem. Administrators vai Sponsors patur tiesības veikt izmaiņas šajos Oficiālajos noteikumos un publicēt tos no jauna Konkursa vietnē. Jebkādas šādas izmaiņas stāsies spēkā, kad Konkursa vietnē tiešsaistē tiks publicēts attiecīgs paziņojums vai citādā veidā veikta plaša tā izplatīšana.
 18. IZPILDE: Jebkura šo Oficiālo noteikumu punkta spēkā neesamība vai neizpildāmība neietekmē jebkura cita noteikuma spēkā esamību vai izpildāmību. Gadījumā, ja kāds no noteikumiem tiek atzīts par spēkā neesošu vai citādi neizpildāmu, vai nelikumīgu, šie Oficiālie noteikumi citādi paliek spēkā un tiek interpretēti saskaņā ar to saturu tā, it kā spēkā neesošā vai nelikumīgā noteikuma nebūtu. Administratora vai Sponsora nespēja izpildīt jebkuru no šiem Oficiālajiem noteikumiem nenozīmē atteikšanos no attiecīgā noteikuma.
 19. STRĪDI: Izņemot gadījumus, kad tas ir aizliegts, katrs dalībnieks piekrīt, ka: (i) jebkurš un visi strīdi, prasības un rīcības iemesli, kas izriet no vai ir saistīti ar šiem Oficiālajiem noteikumiem, šis Konkurss vai jautājums par jebkuras balvas piešķiršanu tiek atrisināts individuāli, bez jebkādas kolektīvās prasības un tikai štata un/vai federālajās tiesās Ņūdžersijā un ar šo atsakās no jebkādiem iebildumiem pret šādām tiesām neatkarīgi no to atrašanās vietas, personīgās jurisdikcijas, formas neērtības vai citu iemeslu dēļ; (ii) jebkādas un visas pretendenta prasības, kā arī jebkādai un visi spriedumi par labu pretendentam, tiek ierobežoti līdz faktiskajām izmaksām no saviem līdzekļiem, tostarp ar pieteikšanos šajā Konkursā saistītās izmaksas, bet nekādā gadījumā neattiecas uz juristu atlīdzībām; un (iii) pretendentam nekādos apstākļos nebūs atļauts saņemt kompensācijas, un pretendents ar šo atsakās no visām tiesībām pieprasīt netiešās, nejaušās un izrietošās zaudējumu kompensācijas un jebkādas citas zaudējumu kompensācijas, izņemot faktiskos izdevumus no saviem līdzekļiem, kā arī jebkādas un visas tiesības reizināt vai citādi palielināt kompensācijas summas. Visus strīdus, kas attiecas uz ar Konkursu, šo Oficiālo noteikumu uzbūvi, spēkā esamību, interpretāciju un izpildāmību vai katra pretendenta un Administratora vai Sponsora tiesībām un pienākumiem, reglamentē un interpretē saskaņā ar Ņūdžersijas štata tiesību aktiem un spēkā esošajiem Amerikas Savienoto Valstu federālajiem tiesību aktiem, nesniedzot iespēju izvēlēties tiesību aktus vai tiesību normu kolīzijas, kuru rezultātā būtu jāpiemēro jebkuras citas jurisdikcijas tiesību akti.3
 20. BEZ ATBALSTA: Nekas no šajos Oficiālajos noteikumos vai jebkādā veidā Konkursa materiālos minētā nav interpretējams kā Administratora, Atbalstītāja vai Sponsora atbalsts attiecībā uz jebkuru trešo personu, produktu vai pakalpojumu. Balvu piegādātāji (izņemot Administratoru vai Sponsoru) nav Konkursa administratori vai sponsori. Atbalstītājs un tā klienta finanšu iestādes un tirgotāji nav jebkādā veidā sponsorējušas vai piedāvājušas šo Konkursu un nenes nekādu atbildību attiecībā uz šo Konkursu.
 21. PRIVĀTUMS: Uz Pieteikuma iesniegšanu attiecas šāda privātuma politika, kas ir publicēta vietnē https://ifundwomen.com/privacy
 22. SOCIĀLO MEDIJU PLATFORMAS: Konkursu var reklamēt vai arī tam var piekļūt, izmantojot vienu vai vairākas sociālo mediju platformas, piemēram, Facebook vai Twitter. Tomēr Konkursu nekādā veidā nesponsorē, neapstiprina vai neadministrē šādas platformas, un tas nav saistīts ar šādām platformām. Pretendenti vienojas ievērot visus noteikumus un politikas, kas reglamentē šādas platformas saistībā ar Konkursu.
 23. ADMINISTRATORS: Konkursa Administrators ir IFundWomen, IFundWomen, 41 Watchung Plaza #524, Montclair, NJ 07042 Attn: IFundWomen