Skip to main content

STIPENDIJOS KONKURSO OFICIALIOS TAISYKLĖS

 

Welcome to IFundWomen, and thank you for using our platform. By visiting IFundWomen.com, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.

STIPENDIJOS KONKURSO OFICIALIOS TAISYKLĖS    

(toliau – Oficialios taisyklės)    

NORINT DALYVAUTI AR LAIMĖTI ŠĮ KONKURSĄ, NEREIKIA NIEKO PIRKTI AR APMOKĖTI.    

PIRKIMAS AR APMOKĖJIMAS NEPAGERINS JŪSŲ ŠANSŲ LAIMĖTI ŠĮ KONKURSĄ.    
 

 1. APRAŠYMAS: „Visa Baltic She’s Next Grant“ programą (toliau – Konkursas) administruoja „IFundWomen“ (toliau – Administratorius, arba IFW), palaiko Visa U.S.A. Inc. (toliau – Visa) ir Visa Europe Limited (toliau -VEL) (Visa ir VEL kartu toliau – Rėmėjas). Dalyviai gali teikti paraiškas dalyvauti Konkurse nuo 2022 m. rugpjūčio 17 d. 12:00 val. Grinvičo laiku (toliau – GMT), paraiškos bus priimamos iki 2023 m. rugsėjo 28 d. 23:59 val. GMT (toliau – Paraiškų pateikimo laikotarpis).
 2. Priėmimas priklauso nuo to, ar pareiškėjas atitinka vertinimo kriterijus ir programos pajėgumus.
 3. Konkursas negalioja ten, kur yra draudžiamas arba ribojamas įstatymų, Konkursui taikomi federaliniai, valstijos ir vietiniai įstatai, taisyklės, reglamentai ir kiti teisės aktai (kiekvienas toliau – Teisės aktai) ir šios Oficialios taisyklės.
 4. OFICIALIŲ TAISYKLIŲ PRIĖMIMAS, ĮSTATYMAI: Dalyvaudamas konkurse, kiekvienas dalyvis besąlygiškai sutinka su šiomis Oficialiomis taisyklėmis ir Administratoriaus arba Rėmėjo sprendimų, kurie yra galutiniai ir privalomi vykdyti visais su Konkursu susijusiais klausimais, ir įsipareigoja jų laikytis. Dalyvaudamas Konkurse kiekvienas dalyvis taip pat įsipareigoja laikytis visų Teisės aktų, susijusių su jo dalyvavimu Konkurse. Dalyvavimas Konkurse nereiškia dalyvavimo jokioje kitoje akcijoje, loterijoje ar konkurse.
 5. REIKALAVIMAI DALYVIAMS: Konkurse gali dalyvauti bet kurios lyties fizinis asmuo, atitinkantis visus žemiau nurodytus reikalavimus:
  1. Dalyvis yra teisėtas bet kurios iš toliau nurodytų valstybių gyventojas: Estija, Lietuva ir Latvija.
  2. Dalyvis paraiškos pateikimo metu yra ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus.
  3. Dalyvis turi turėti verslą, veikiantį bent vienerius (1) metus.
  4. Dalyvio verslas turi būti susijęs su produktais ar paslaugų teikimu ir generuoti pajamas.
  5. Ne mažiau kaip 51% Dalyvio verslo nuosavybės teise turi priklausyti moteriai.
  6. Dalyvis turi turėti fizinę verslo vietą arba veikti skaitmeniniu būdu, pvz., parduotuvę, interneto svetainę ar panašiai.
 6. KAIP DALYVAUTI: Norint dalyvauti Konkurse, kiekvienas dalyvis turi užpildyti ir pateikti Konkurso svetainėje (https://ifundwomen.com/Visa) esančią „Konkurso paraiškos formą“, užpildydamas visus Konkurso dalyvio formos elementus (toliau – Paraiška). Vienam asmeniui leidžiama pateikti tik vieną Paraišką. Rašytinė Paraiškos dalis, kurioje pateikiami atsakymai į klausimus, neturi viršyti 1 000 žodžių (prie klausimų yra paliktos specialios vietos atsakymų pateikimui). Kartu su Paraiška taip pat galima į pateikti nuotraukas ar vaizdo įrašus, jeigu reikalaujama.
 7. PAPILDOMI DALYVAVIMO REIKALAVIMAI, DALYVIŲ PATVIRTINIMAI:
  1. Visos Paraiškos turi būti gautos iki Paraiškų pateikimo laikotarpio pabaigos. Paraiškų gavimas nebus atskirai patvirtinamas, o pačios Paraiškos nebus grąžinamos. Paraiškos išsiuntimo įrodymai nebus laikoma įrodymais, kad Paraiška buvo gauta. Neišsamios, neįskaitomos, per vėlai pateiktos arba nesuprantamos Paraiškos bus laikomos negaliojančiomis ir tokias Paraiškas pateikę dalyviai bus diskvalifikuoti.
  2. Vienas asmuo gali pateikti vieną (1) Paraišką.
  3. Kilus ginčui dėl dalyvio tapatybės ar atitikties dalyviams keliamiems reikalavimams, bus laikoma, kad Paraišką užpildė „Įgaliotos paskyros savininkas“, kurio el. pašto adresas nurodytas Paraiškoje, jeigu jis/ji atitiks šiose Oficialiose taisyklėse nurodytus kriterijus. „Įgaliotas paskyros savininkas“ yra fizinis asmuo, kuriam atitinkamas paslaugų teikėjas ar kita organizacija (pvz., įmonė ar švietimo įstaiga) priskyrė el. pašto adresą. Dalyvis negali naudoti kelių el. pašto ar socialinių tinklų paskyrų, kad pateiktų Paraišką, tais atvejais, kai dalyvis imasi tokių veiksmų, visos tokio dalyvio pateiktos Paraiškos gali būti diskvalifikuotos.
  4. Kiekviena Paraiška (įskaitant Paraiškos formą ir visus kitus duomenis, informaciją, vaizdus, turinį ir kitą į Paraišką įtrauktą medžiagą) turi atitikti toliau nurodytus reikalavimus:
   1. Turi būti originalus Dalyvio veiklos rezultatas arba Dalyvis turi būti įgijęs pagal šias Taisykles reikalingas teises į Paraišką;
   2. Paraiškoje negali būti naudojama jokio kito asmens nuotrauka, atvaizdas, vardas, balsas ar kito asmens ir tapatybės duomenys, išskyrus atvejus, kai dalyvis yra gavęs visus tokio asmens (ar nepilnamečio asmens tėvo/teisėto globėjo) leidimus ir sutikimus, reikalingus pateikti Paraišką ir dalyvauti Konkurse, kaip yra numatyta šiose Oficialiose taisyklėse;
   3. Jei naudojamas profesionalus verslo portretas ar vaizdo įrašas, Jūs esate atsakingi už tai, kad fotografas ar audiovizualinio kūrinio gamintojas „IFundWomen“ ar jų atstovams suteiktų teises atgaminti atitinkamo nuotrauką ar vaizdo įrašą, jį platinti, viešai rodyti ir kurti išvestinius kūrinius, susijusius su Konkursu ir Konkurso reklama, bet kuriose dabar žinomose visuomenės informavimo priemonėse, taip pat visuomenės informavimo priemonėse, kurios bus sukurtos ateityje.
   4. Turi nepažeisti jokių trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisių, privatumo teisių, viešo naudojimo teisių ar kitų saugomų teisių;
   5. Visa Paraiškoje pateikta informacija turi būti tiksli, išsami ir visais atžvilgiais teisinga.
   6. Paraiškos negali būti sukurtos ir pateiktas pasitelkiant automatinius algoritmus, makrokomandas ar kitus automatizuotus būdus.
   7. Paraiška turi atitikti šias Oficialias taisykles ir visus taikomus Teisės aktus.
   8. Paraiška turi būti tinkama viešai skelbti ir joje negali būti jokio turinio, kuris:
    1. yra neteisėtas, piktnaudžiaujantis, deliktinis, šmeižiantis, pornografinio, seksualiai atviro, nepadoraus pobūdžio, įžeidžiantis, įsiskverbiantis į kito asmens privatumą, neapykantą kurstantis ar yra kitaip nepriimtinas;
    2. skatina diskriminaciją dėl rasės, etninės priklausomybės, tautybės, religijos, lyties, seksualinės orientacijos, negalios ar amžiaus;
    3. skatina smurtą arba nesaugią ar neteisėtą veiklą;
    4. yra grasinančio pobūdžio, priekabiaujantis arba žeminantis;
    5. leidžia apsimesti kitu asmeniu ar subjektu arba klaidina dėl ryšio su bet kuriuo asmeniu ar subjektu; arba
    6. menkina Rėmėjo, Administratoriaus, prizų steigėjų ar jų atstovų, direktorių, darbuotojų, prekių ar paslaugų reputaciją ar įvaizdį, jiems kenkia.
  5. Paraiškos, kurios neatitinka šių reikalavimų (kaip nustato Administratorius arba Rėmėjas savo nuožiūra), yra laikomos negaliojančiomis ir bus diskvalifikuotos. Pateikiama skaitmeninė informacija turi būti didelės skiriamosios gebos, o kiekvieno failo dydis negali viršyti 10 MB ribos. Nuotraukos turi būti pateiktos PNG arba JPG formatu, vaizdo įrašai – MP3 formatu. Dalyvių gali būti reikalaujama pateikti įrodymus, kad jie atitinka šiuos reikalavimus, o nepateikus atitinkamo įrodymo, Administratoriaus arba Rėmėjo nuožiūra, dalyvis gali būti diskvalifikuotas.
  6. Nei Paraiškos pateikimas, nei bet koks kitoks dalyvavimas Konkurse tarp Rėmėjo ar Administratoriaus ir dalyvių nesukuria jokių konfidencialumo įsipareigojimų ir jokių tarpininkavimo, atstovavimo, darbo ar kitokių santykių. Pateikdamas Paraišką dalyvis patvirtina, kad Paraiškos pateikimu metu neegzistuoja jokie tokio pobūdžio santykiai ar sutartys.
  7. Dalyvaudamas konkurse, kiekvienas dalyvis pareiškia ir garantuoja Administratoriui/Rėmėjui, kad:
   1. Dalyvio Paraiška atitinka visus 7 skyriuje nurodytus reikalavimus;
   2. Dalyvis atitinka visus reikalavimus dalyvauti Konkurse ir
   3. Dalyvis, pateikdamas Paraišką ir dalyvaudamas Konkurse, laikėsi šių Oficialių taisyklių ir visų taikomų Teisės aktų.
 8. VERTINIMAS IR NUGALĖTOJO NUSTATYMAS:

  1. Teisėjai – tinkamai pateiktas Paraiškas vertins Administratorius, Rėmėjas ir trečiosios (išorinės) šalys, kurias Administratorius ir Rėmėjas laiko teisėjais.
  2. Vertinimo metodas ir kriterijai – teisėjai priims sprendimą skirdami balus nuo 0 iki 20 (20 yra didžiausias balas) kiekvienoje iš toliau pateiktų kategorijų:
   1. Įtikinama verslumo istorija (20 taškų)
   2. Verslo rodiklių stiprumas (20 taškų)
   3. Įtikinama skaitmeninė veiklavietė (20 taškų)
   4. Įtikinamai nurodyta problema, kurią verslas sprendžia (20 taškų)
   5. Rašytinės medžiagos ir (arba) vaizdinės medijos kokybė (20 balų)


  Visais atvejais potencialūs Laimėtojai turi atitikti šių Oficialių taisyklių reikalavimus, kad oficialiai būtų pripažinti Laimėtojais, kuriais gali būti pripažinti tik patikrinus tokią atitiktį. 
  Paskelbimas – Laimėtojai bus viešai paskelbti ne vėliau kaip 2024 m. gsausio 15 d. arba vėliau.

 9. PRIZAI IR APYTIKSLĖ MAŽMENINĖ VERTĖ (toliau – AMV): - Kiekvienas Pirmos vietos prizo Laimėtojas (2 laimėtojai kiekvienoje šalyje, iš viso 6) gaus toliau nurodytus prizus, kaip yra skelbiama Konkurso svetainėje (https://ifundwomen.com/Visa)
  • 10 000 EUR stipendiją Dalyvio verslui iš „Visa“;
  • 1 800 EUR vertės vienerių metų „Novatore“ metinę lavybos (koučingo) narystę.
 10. BENDROSIOS PRIZŲ SĄLYGOS: Visą informaciją apie prizą (-us) ir visus su apribojimus, nenurodytus šiose Oficialiose taisyklėse, Administratorius arba Rėmėjas nustato savo nuožiūra. Prizų įteikimu nesiekiama sukurti darbo ar panašių santykių tarp Administratoriaus ar Rėmėjo ir bet kurio Laimėtojo ir tai neturi būti laikoma tokios sutarties ar santykių sukūrimu. Joks prizas negali būti keičiamas, perduodamas ar kitaip perleidžiamas, nebent tai atskirai leidžia Administratorius arba Rėmėjas. Rėmėjas pasilieka teisę pakeisti bet kurį prizą vienu ar daugiau vienodos ar didesnės vertės daiktų ar paslaugų. Kiekvieno prizo vertė gali būti apmokestinama kaip Laimėtojo gautos pajamos. Administratorius kiekvienam Laimėtojui išduos IRS 1099 formą, atitinkančią gauto (-ų) prizo (-ų) vertę. Kiekvienas Laimėtojas yra atsakingas už visus federalinių, valstijos ir (arba) vietinių mokesčių sumokėjimą (įskaitant pajamų mokestį ir mokesčius prie pajamų šaltinio), taip pat jų deklaravimą ir už bet kokių kitų mokesčių ar rinkliavų, susijusių su prizu(-ais), sumokėjimą ir įsipareigojimus, susijusius su bet kuriuo iš prizų.
 11. NUGALĖTOJO INFORMAVIMAS IR PRIZO ATSIĖMIMAS: Kiekvienas potencialus laimėtojas (toliau – Laimėtojas) gaus pranešimą iš Rėmėjo arba Administratoriaus (toliau – Pranešimas apie prizą), kuris bus išsiųstas kiekvienam potencialiam Laimėtojo jo Paraiškoje nurodytu el. pašto adresu. Kiekvienas potencialus Laimėtojas turės penkias (5) darbo dienas raštu atsakyti į Pranešimą apie prizą po to, kai jis bus išsiųstas potencialiam Laimėtojui, įskaitant bet kokios informacijos, reikalingos prizams priimti, pateikimą. Rėmėjas ir Administratorius neprisiima atsakomybės už jokį Pranešimą apie prizą, kurį potencialus Laimėtojas dėl kokios nors priežasties prarado, kuris buvo perimtas arba kurio jis negavo. Norint atsiimti prizą, kiekvieno potencialaus Laimėtojo gali būti pareikalauta patvirtinti Administratoriui arba Rėmėjui savo nuolatinį adresą ir socialinio draudimo arba mokesčių mokėtojo identifikavimo numerį, siekiant užtikrinti atitiktį mokestiniams reikalavimams. Rėmėjo ar Administratoriaus prašymu kiekvienas potencialus Laimėtojas taip pat turi išduoti ir grąžinti, jei tai teisiškai yra leidžiama, tinkamumo dalyvauti Konkurse deklaraciją, atleidimą nuo atsakomybės ir (arba) atvaizdo viešo skelbimo sutikimą bei teisių perleidimą. Jei nustatoma, kad potencialus Laimėtojas neatitinka reikalavimų, nesilaikė šių Oficialių taisyklių arba dėl kokios nors priežasties atsisako prizo (-ų) iki tol, kol toks prizas yra jam įteikiamas, toks potencialus Laimėtojas bus diskvalifikuotas ir neteks savo prizo, o pakaitinį laimėtoją gali nustatyti Administratorius iš likusių dalyvių, remdamasis šiose Oficialiose taisyklėse aprašytais vertinimo kriterijais. Administratorius gali paeiliui bandyti susisiekti su ne daugiau kaip penkiais (5) potencialiais Laimėtojais, vadovaudamasis tokia tvarka, o jei po tokio bandymų skaičiaus vis dar nėra patvirtinto prizo Laimėtojo, Administratorius gali paskelbti alternatyvias šio prizo skyrimo taisykles. Prizas (-ai) bus paskirstytas tik Administratoriaus sprendimu asmenims, kuriuos Administratorius laiko laimėjusiais Konkursą pagal šias Oficialias taisykles.
 12. ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMAS: Visa Administratoriaus ar Rėmėjo arba jų vardu surinkta asmeninė informacija (įskaitant, bet neapsiribojant, dalyvio vardą, pavardę, biografinius duomenis ir gyvenamosios vietos miestą bei valstiją/provinciją) gali būti naudojama šiose Oficialiose taisyklėse nurodytais atvejais Konkurso administravimo tikslu . Išskyrus įstatymų draudžiamus atvejus, priimdamas prizą, kiekvienas Laimėtojas suteikia Administratoriui arba Rėmėjui ir kiekvienam jų atitinkamam įgaliotam asmeniui teisę viešai paskelbti tokio Laimėtojo vardą, pavardę ir adresą (gyvenamosios vietos miestą ir valstiją/provinciją), nuotrauką (jei pateikiama), visą su Paraiška ir prizais susijusią informaciją, kiek tai yra susiję su Konkursu, bet kurioje šiuo metu žinomoje visuomenės informavimo priemonėje, taip pat visuomenės informavimo priemonėse, kurios bus sukurtos ateityje. visame pasaulyje, neterminuotai, be papildomos kompensacijos ar atlygio, pranešimo ar leidimo.
 13. LICENCIJOS SUTEIKIMAS: Pateikdamas Paraišką, kiekvienas dalyvis Administratoriui arba Rėmėjui ir jų įgaliotiems asmenims suteikia besąlyginę, neatšaukiamą ir neterminuotą teisę neatlygintinai naudoti Paraišką ir/ar bet kokius kitus duomenis, informaciją, vaizdus, turinį ar medžiagą, įtrauktą į tokią Paraišką bet kurioje dabar žinomoje arba vėliau sukurtoje visuomenės informavimo priemonėje visame pasaulyje prekės ženklo reklamavimo tikslais ir vykdant susijusią veiklą. Administratorius ir Rėmėjas nėra įpareigoti naudoti pirmiau paminėtų duomenų, informacijos, vaizdų, turinio ar medžiagos, tačiau gali tai daryti, taip pat turi teisę juos pakeisti savo nuožiūra be jokių papildomų įsipareigojimų ar kompensacijų. Kiekvienas Dalyvis sutinka, kad Administratorius ar Rėmėjas naudotų tokius duomenis, informaciją, vaizdus, turinį ar medžiagą, neviešinant juos sukūrusių asmenų vardo ir/ar autorystės. Toks naudojimas, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokį Administratoriaus ar Rėmėjo iniciatyva atliktus pakeitimus, nebus laikomas Dalyvio intelektinės nuosavybės teisių, privatumo/viešumo teisių ar kitų teisinių ar neturtinių teisių pažeidimu ir Dalyvis sutinka nereikšti ieškinių ir jokių pretenzijų Administratoriui arba Rėmėjui ir Šalims dėl tokio Paraiškos naudojimo.
 14. ATLEIDIMAS NUO ATSAKOMYBĖS: Dalyvaudamas konkurse, kiekvienas dalyvis (i) sutinka, kad nei Administratorius ar Rėmėjas, nei jokia reklamos ar turinio dalijimosi internetu platforma, tokia kaip „Facebook“ ar „Twitter“, kuriose yra skelbiamas Konkursas arba per kurias jis gali būti pasiekiamas, nebus laikomi atsakingais, ir (ii), kiek leidžia Teisės aktai, Administratoriaus ir Rėmėjas bei visos tokios reklamos ar turinio dalijimosi internetu platformos bus atleistos nuo bet kokios atsakomybės, susijusios su pretenzijomis, žala, nuostoliais, atsakomybe, išlaidomis arba bet kokio pobūdžio praradimais (įskaitant, bet neapsiribojant, kūno sužalojimą, mirtį, žalą ar turto praradimą), kurie gali tiesiogiai ar netiesiogiai, visiškai ar iš dalies atsirasti dėl
  1. dalyvavimo Konkurse;
  2. bet kokio tokio dalyvio padaryto šių Oficialių taisyklių, Politikos ar taikomų Teisės aktų pažeidimo;
  3. bet kokio prizo (ar bet kurios prizo dalies) priėmimo, gavimo, laikymo ir (arba) netinkamo naudojimo;
  4. bet kokios neteisingos, neišsamios, iškraipytos ar netikslios informacijos arba bet kokio nesugebėjimo užfiksuoti bet kokios informacijos, neatsižvelgiant į tai, ar tai įvyko dėl dalyvio, spausdinimo klaidų, žmogiškųjų klaidų arba dėl bet kokios įrangos ar programavimo gedimų, kai tai yra susiję su Konkursu arba kai tokia įranga arba programos yra panaudotos Konkurso metu;
  5. bet kokios žalos dalyvio įrangai (pvz., kompiuterinės sistemos ar mobiliojo įrenginio), atsiradusios dėl prisijungimo prie Konkurso svetainės arba dalyvavimo Konkurse;
  6. nesusipratimų arba bet kokio nepavykusio, supainioto, uždelsto arba netinkamo kompiuterio, telefono, kabelio ar kitokios duomenų perdavimo priemonės veikimo (įskaitant, be apribojimų, duomenų siuntimą el. paštu, per socialinę žiniasklaidą (pvz., privačias arba tiesiogines žinutes, registracijas, „Twitter“ žinutes ir įrašus) ir momentines žinutes);
  7. dėl bet kokių techninių gedimų, vėlavimų, sunkumų ar kitų bet kokio pobūdžio klaidų;
  8. bet kokios Paraiškos, el. laiško, prizų paketo ar kitos medžiagos ar korespondencijos, kuri buvo sugadinta arba pavogta, klaidingai adresuota, neužbaigta, prarasta, gauta pavėluotai, neatitinko reikalavimų, buvo neįskaitoma arba sugadinta;
  9. bet kokių pašto ar pristatymo paslaugų sutrikimo;
  10. bet kokio dalyvio asmeninės informacijos ir Paraiškų naudojimo, kai tai yra leidžiama pagal šias Oficialias taisykles; arba
  11. bet kokių kiti įvykių, kurių Administratorius ar Rėmėjas pagrįstai negali kontroliuoti.
 15. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS: NEI ADMINISTRATORIUS, NEI RĖMĖJAS, NEI JOKS KITAS RĖMĖJAS NĖRA LAIKOMI ATSAKINGAIS UŽ JOKIUS SPECIALIUS, NETIESIOGINIUS, ATSITIKTINIUS AR KITUS NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ATSIRADUSIUS DĖL KONKURSO, PRIZO AR ŠIŲ OFICIALIŲ TAISYKLIŲ, ATSIRADUSIŲ DELIKTO, SUTARTIES, PAŽEIDIMO AR KITU PAGRINDU, NEATSIŽVELGIANT Į TAI, AR TOKIAM ADMINISTRATORIUI AR RĖMĖJUI BUVO PRANEŠTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ ATSIRADIMO GALIMYBĘ IR AR ŠIE NUOSTOLIAI YRA NURODYTI AUKŠČIAU. VISI PRIZAI YRA SKIRIAMI TOKIE, KOKIE YRA. ADMINISTRATORIUS AR SU RĖMĖJU SUSIJĘ ŠALYS NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, TIEK AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ, TIEK NUMANOMŲ, TIEK ĮSTATYMINIŲ (ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, BET KOKIAS NUMANOMAS AR ĮSTATYMŲ NUMATYTAS KOKYBĖS, TINKAMUMO NAUDOTI, NUOSAVYBĖS AR ATITIKTIES GARANTIJAS), KURIOS BŪTŲ SUSIJĘ SU KONKURSU ARBA BET KURIUO PRIZU.
 16. DISKVALIFIKACIJA: Administratorius arba Rėmėjas pasilieka teisę savo nuožiūra diskvalifikuoti bet kurį dalyvį, jei Administratorius arba Rėmėjas savo nuožiūra nustato, kad jis trikdo dalyvavimo Konkurse procesą arba Konkurso ar Konkurso svetainės veikimą, pažeidžia šiose Oficialios taisyklėse nustatytus reikalavimus, elgiasi nesportiškai ar trukdo kitiems dalyviams, arba turi tikslą sutrikdyti ar pakenkti teisėtai Konkurso veiklai arba erzinti, įžeisti, grasinti ar priekabiauti bet prie bet kurio asmens. Administratorius arba Rėmėjas pasilieka teisę reikalauti iš bet kurio tokio asmens žalos atlyginimo ir gali taikyti kitas teisių gynimo priemones, kiek tai leidžia Teisės aktai.
 17. NUTRAUKIMAS/KEITIMAS: Administratorius ir Rėmėjas turi teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties keisti, sustabdyti arba nutraukti Konkursą, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl stichinės nelaimės, įrangos gedimo, pilietinių neramumų, sukčiavimo, finansinių ar administracinių sunkumų, techninių problemų (pvz., kompiuterinių virusų/klaidų), neteisėto įsikišimo, pažeidžiančio administravimą, saugumą, sąžiningumą, vientisumą ar tinkamą Konkurso veikimą, arba kitų priežasčių, kurių Administratorius ar Rėmėjas negali kontroliuoti. Be to, jei išskirtiniu Administratoriaus ar Rėmėjo sprendimu Konkursas (ar bet kuri jo dalis) yra laikomas kokiu nors būdu pažeistu, Administratorius arba Rėmėjas pasilieka teisę savo nuožiūra atšaukti Konkursą, anuliuoti bet kokias nesąžiningai pateiktas Paraiškas ir (arba) atrinkti Laimėtojus iš visų įtarimų nekeliančių ir tinkamai paruoštų Paraiškų, gautų prieš Konkurso trikdžius sukėlusį veiksmą. Jei Konkursas bus nutrauktas prieš išrenkant Laimėtoją, Administratorius arba Rėmėjas paskelbs atitinkamą pranešimą Konkurso svetainėje ir priims alternatyvius susitarimus dėl prizų skyrimo atsižvelgiant į vertinimo kriterijus. Administratorius arba Rėmėjas pasilieka teisę keisti šias Oficialias taisykles ir jas pakartotinai paskelbti Konkurso svetainėje. Bet kokie tokie pakeitimai įsigalios, kai apie tai bus pranešta Konkurso svetainėje paskelbus pranešimą arba kitais viešo paskelbimo būdais.
 18. AIŠKINIMAS: Bet kurios šių Oficialių taisyklių nuostatos negaliojimas arba neįgyvendinamumas neturi įtakos jokios kitos nuostatos galiojimui ar įgyvendinamumui. Tuo atveju, jei kuri nors nuostata bus pripažinta negaliojančia arba kitaip neįgyvendinama ar neteisėta, šios Oficialios taisyklės galios ir toliau ir bus aiškinamos pagal jose numatytas sąlygas taip, tarsi negaliojančios ar neteisėtos nuostatos į Oficialias taisykles nebūtų įtrauktos. Jei Administratorius ar Rėmėjas nevykdo bet kurios šių Oficialių taisyklių sąlygos, tai nereiškia, kad šios nuostatos yra atsisakoma.
 19. GINČAI: Išskyrus atvejus, kai tai draudžiama, kiekvienas dalyvis sutinka, kad: (i) visi ginčai, pretenzijos ir pagrindai pareikšti ieškinį, kylantys iš šių Oficialių taisyklių, šio Konkurso ar bet kurio prizo, turi būti sprendžiami individualiai, nesiimant jokios formos grupės ieškinio ir juos išimtinai nagrinėja valstijos ir (arba) federaliniai teismai, esantys Naujajame Džersyje, ir dalyviai atsisako bet kokių prieštaravimų tokiems teismams dėl vietos, teismingumo, formos nepatogumų ar kitų priežasčių; (ii) bet kokios ir visos dalyvio pateiktos pretenzijos ir visi dalyvio naudai priimti sprendimai ir žalos priteisimas apsiriboja faktiškai patirtomis tiesioginėmis išlaidomis, įskaitant išlaidas, susijusias su dalyvavimu šiame Konkurse, bet jokiu būdu neapima atlygio mokamo advokatams; ir (iii) dalyviui jokiomis aplinkybėmis negali būti priteisiama, o ir pats dalyvis atsisako visų teisių reikalauti atlyginti netiesioginę, baudiniai, atsitiktinę ir kitą netiesioginę žalą bei bet kokią kitą žalą, išskyrus faktines dalyvio savo išlaidas, taip pat dalyviui negali būti priteisiamas žalos atlyginimas, kuris kelis viršytų patirtų nuostolių dydį. Visi ginčai dėl Konkurso, šių Oficialių taisyklių sandaros, galiojimo, aiškinimo ir vykdytinumo arba kiekvieno dalyvio ir Administratoriaus ar Rėmėjo teisių ir pareigų, susijusių su šiomis Oficialiomis taisyklėmis ar Konkursu, yra reglamentuojami ir aiškinami pagal Naujojo Džersio valstijos įstatymus ir taikomą Jungtinių Valstijų federalinius teisės aktus, nesuteikiant teisės pasirinkti taikytinos teisės ir taikyti kolizijos taisyklių, dėl kurių būtų taikomi bet kurios kitos šalies Teisės aktai.3
 20. PATVIRTINIMO NETAIKYMAS: Niekas, kas yra pateikta šiose Oficialiose taisyklėse ar bet kurioje Konkurso medžiagoje, neturėtų būti suprantama kaip Administratoriaus ar Rėmėjo patvirtinimas dėl trečiosios šalies, produkto ar paslaugos. Prizų tiekėjai (išskyrus Administratorių ar Rėmėją) nėra laikomi Konkurso Administratoriais ar Rėmėjais. PREKĖS ŽENKLAS ir jo klientų finansinės institucijos jokiu būdu neremia ir nepasiūlė šio Konkurso.
 21. PRIVATUMAS: Paraiškos pateikimui yra taikoma ši privatumo politika, su kuria galima susipažinti adresu https://ifundwomen.com/privacy
 22. SOCIALINIŲ TINKLŲ PLATFORMOS: Konkursas gali būti reklamuojamas arba pasiekiamas per vieną ar daugiau dalijimosi turiniu internetu platformų, tokių kaip „Facebook“ ar „Twitter“. Tačiau Konkursas jokiu būdu nėra remiamas, skatinamas, administruojamas ir nėra niekaip susijęs su tokiomis platformomis. Dalyviai sutinka laikytis visų tokių, su Konkursu susijusių platformų sąlygų ir politikų.
 23. ADMINISTRATORIUS: Konkurso Administratorius yra „IFundWomen“, „IFundWomen“, 41 Watchung Plaza #524, Montclair, NJ 07042 Attn: „IFundWomen“