Skip to main content

KONKURSI AMETLIKUD REEGLID

 

Welcome to IFundWomen, and thank you for using our platform. By visiting IFundWomen.com, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.

KONKURSI AMETLIKUD REEGLID     

(„ametlikud reeglid“)    

KONKURSIL OSALEMISEKS VÕI KONKURSI VÕITMISEKS EI OLE VAJA MIDAGI OSTA EGA MINGIT MAKSET TEHA.    

OSTU VÕI MAKSE TEGEMINE EI PARANDA TEIE VÕIDUVÕIMALUSI.    
 

 1. KIRJELDUS Visa Balticu She’s Next stipendiumiprogrammi („konkurss“) haldab IFundWomen („IFW“ või „administraator“ või „sponsor“) ja seda toetab Visa U.S.A Inc. („Visa“) ja Visa Europe Limited („VEL“) (koos „toetaja“). Taotlusi võetakse jooksvalt vastu ajavahemikul 17. august 2023 kell 12:00 kuni 28. september2023 kell 23:59 (EST).
 2. Vastuvõtmine sõltub sellest, kas taotleja vastab hindamiskriteeriumidele ja programmile.
 3. Konkurss ei kehti seal kus see on seadusega keelatud või piiratud, kehtivad konkursile kohaldatavad föderaal-, osariigi ja kohalikud põhikirjad, reeglid, määrused ja muud seadused („seadus“) ning seda reguleerivad need ametlikud reeglid.
 4. AMETLIKE REEGLITEGA NÕUSTUMINE, SEADUSED Konkursil osaledes nõustub iga osaleja tingimusteta täitma ja järgima ametlikke reegleid ning administraatori või sponsori otsuseid, mis on lõplikud ja siduvad kõigis konkursiga seotud küsimustes. Konkursil osaledes nõustub iga osaleja järgima ka kõiki kehtivaid seadusi, mis on seotud tema konkursil osalemisega. Konkursil osalemine ei tähenda osalemist üheski muus kampaanias või loosimises või ühelgi muul konkursil.
 5. OSALEMISE TINGIMUSED: Konkursil võivad osaleda nais soost füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:
  1. Osaleja on konkursil osaleva riigi seaduslik elanik: Eesti, Läti ja Leedu.
  2. Osaleja on kandideerimise ajal vähemalt täisealine (18-aastane).
  3. Osaleja peab olema registreeritud majandusüksusena vähemalt üks (1) aasta.
  4. Osalejal peab olema ettevõte, millel on turul toode või teenus ja mis teenib tulu.
  5. Osaleja peab omama vähemalt 51% oma ettevõttest.
  6. Osalejal peab olema füüsiline või digitaalne pood, veebisait vms.
 6. KUIDAS OSALEDA Konkursil osalemiseks peab iga osaleja täitma ja esitama veebisaidil (https://ifundwomen.com/visa) oleva „konkursil osalemise vormi“, sealhulgas täitma kõik konkursil osalemise vormi väljad („osalemise vorm“). Iga inimene võib esitada ainult ühe osalemise vormi. Osalemise vormi kirjaliku osa kogupikkus ei tohi ületada 1000 sõna (küsimustele on lisatud konkreetsed sõnade arvu piirangud). Soovi korral võite lisada ka pilte või videoid.
 7. TÄIENDAVAD NÕUDED OSALEMISE VORMILE, OSALEJATE KINNITUSED
  1. Kõik osalemise vormid peavad olema esitatud osalemisperioodi lõpuks. Osalemise vormide kättesaamist ei kinnitata ja vorme ei tagastata. Osalemise vormi esitamise tõend ei tõesta selle kättesaamist. Mittetäielikud, loetamatud, hilinenud või arusaamatud osalemise vormid on kehtetud ja diskvalifitseeritakse.
  2. Iga inimene võib esitada ainult ühe (1) osalemise vormi.
  3. Kui tekib kahtlus osaleja identiteedi või sobivuse suhtes, loetakse, et osalemise vormi on esitanud osalemise vormis märgitud e-posti aadressi „volitatud konto omanik“, tingimusel, et ta on ametlike reeglite kohaselt sobiv. Volitatud konto omanik on füüsiline isik, kellele asjaomane teenusepakkuja või muu organisatsioon (nt ettevõte või haridusasutus) on määranud e-posti aadressi. Osaleja ei tohi osalemiseks kasutada mitut e-posti aadressi või sotsiaalmeedia kontot. Kui osaleja seda teeb, võidakse kõik tema osalemise vormid diskvalifitseerida.
  4. Iga osalemise vorm (sealhulgas kõik muud osalemise vormis sisalduvad andmed, informatsioon, pildid, sisu ja muud materjalid) peavad vastama järgmistele nõuetele:
   1. See peab olema täielikult osaleja originaaltöö.
   2. See ei tohi sisaldada ühegi isiku fotot, kujutist, nime, häält või muud isiku ja identiteedi elementi, välja arvatud juhul, kui osaleja on saanud sellelt isikult (või kujutatud alaealise vanemalt / seaduslikult eestkostjalt) kõik nõusolekud, mis on vajalikud osalemise vormi esitamiseks ja osalemise vormi õiguste andmiseks ametlike reeglite kohaselt.
   3. Kui esitate professionaalse pildi või video, vastutate selle eest, et fotograaf või videograaf annaks platvormile IFundWomen ja selle agentidele õiguse kujutise reprodutseerimiseks, levitamiseks, kuvamiseks ja sellest tuletatud teoste loomiseks seoses konkursi ja konkursi reklaamimisega mis tahes praegu olemasolevas või tulevikus loodavas meediavormis.
   4. See ei tohi rikkuda ühegi kolmanda isiku intellektuaalomandi õigusi, privaatsusõigusi, avalikustamise õigusi ega muid omandiõigusi.
   5. Kogu osalemise vormis esitatud teave peab olema igas mõttes tõene, täpne ja õige.
   6. Seda ei tohi luua ega esitada ühegi skripti, makro või muu automaatse meetodi abil.
   7. See peab järgima ametlikke reegleid ja kõiki kohaldatavaid seadusi.
   8. See peab sobima laiemale publikule avaldamiseks ega tohi sisaldada midagi, mis:
    1. on ebaseaduslik, solvav, tsiviilõigust rikkuv, laimav, pornograafiline, seksuaalselt vulgaarne, ebasünnis, kellegi privaatsust riivav, vaenu tekitav või muul viisil taunitav;
    2. soodustab diskrimineerimist rassi, etnilise päritolu, rahvuse, usutunnistuse, soo, seksuaalse sättumuse, puude või vanuse alusel;
    3. propageerib vägivalda või ebaturvalist või ebaseaduslikku tegevust;
    4. on ähvardav, ahistav või alandav;
    5. imiteerib mis tahes teist isikut või juriidilist isikut või esitab valeandmeid seotusest mis tahes isiku või juriidilise isikuga; või
    6. halvustab või kahjustab sponsori, administraatori, auhinna pakkujate või nende vastavate ametnike, direktorite, töötajate, toodete või teenuste mainet.
  5. Osalemise vormid, mis ei vasta nendele nõuetele (administraatori või sponsori äranägemise järgi), on kehtetud ja need diskvalifitseeritakse. Pildid ja videod peavad olema kõrge eraldusvõimega ning üks fail ei või olla suurem kui 10 MB. Pildid tuleb esitada PNG- või JPG-vormingus, videod MP4-vormingus. Osalejatelt võidakse nõuda nende nõuete täitmise kohta tõendi esitamist ning nende nõudmisel selliste tõendite esitamata jätmine võib administraatori või sponsori äranägemisel tähendada osalemise vormi diskvalifitseerimist.
  6. Osalemise vormi esitamine ega muu konkursil osalemine ei tähenda sponsori või administraatori ja mis tahes osaleja vahel konfidentsiaalsus-, usaldus-, agentuuri-, töö- või muu suhte loomist ega lepingu sõlmimist ning osalemise vormi esitamisega kinnitab iga osaleja, et sellist suhet või lepingut ei eksisteeri.
  7. Konkursil osaledes kinnitab iga osaleja ja tagab administraatorile/sponsorile, et:
   1. osaleja osalemise vorm vastab kõigile jaotise 7 nõuetele;
   2. osaleja vastab kõigile konkursil osalemise tingimustele; ja
   3. osaleja on konkursil osalemisel järginud ametlikke reegleid ning kõiki kehtivaid seadusi.
 8. HINDAMINE JA VÕITJA VALIMINE

  1. Hindajad – nõuetele vastavaid osalemise vorme hindavad administraator, sponsor, toetaja ning toetaja ja sponsori poolt hindajaks määratud kolmandad isikud.
  2. Hindamismeetod ja -kriteeriumid – hindajad teevad oma otsuse, jagades punkte vahemikus 0–20 (20 on kõrgeim punktisumma) kõigis järgmistes kategooriates:
   1. kaasahaarav lugu ettevõtlusest (20 punkti)
   2. ärimõõdikute tugevus (20 punkti)
   3. muljetavaldav digitaalne kohalolek (20 punkti)
   4. oluline probleem, mida osaleja lahendab (20 punkti)
   5. kirjalike materjalide ja/või visuaalse meedia kvaliteet (20 punkti)


  Võitjateks kvalifitseerumiseks peavad potentsiaalsed võitjad vastama ametlike reeglite nõuetele (seda kontrollitakse). 
  Väljakuulutamine – võitjad kuulutatakse välja 15. iaanuaril 2024 või hiljem.

 9. AUHINNAD JA LIGIKAUDSED VÄÄRTUSED - Iga esimese auhinna võitja (kokku 6, igas Balti riigis 2) võidab konkursi veebisaidil kirjeldatud auhinna (https://ifundwomen.com/visa):
  • 10 000-euro suuruse kasvuraha Visalt,
  • aastane osalus Novatore ärinõustamises, väärtusega 1 800 eurot.
 10. AUHINDADE ÜLDISED TINGIMUSED: Kõik auhinna (auhindade) üksikasjad ja muud piirangud, mida ei ole nimetatud ametlikes reeglites, määrab administraator või sponsor oma äranägemise järgi. Auhindade väljaandmine ei tähenda administraatori või sponsori ja võitja vahel töö- või sarnase lepingu sõlmimist või suhte loomist. Ühtegi auhinda ei saa vahetada, loovutada ega muul viisil üle anda, välja arvatud administraatori või sponsori ainuisikulisel äranägemisel. Sponsor jätab endale õiguse asendada mis tahes auhind ühe või mitme samaväärse või suurema väärtusega eseme või teenusega. Iga auhinna väärtus võidakse igale võitjale tuluna maksustada. Administraator väljastab iga võitja nimele maksuvormi 1099 saadud auhinna (auhindade) väärtuses. Iga võitja vastutab ainuisikuliselt kõigi föderaal-, osariigi ja/või kohalike maksude (sealhulgas tulu- ja kinnipeetavad maksud) ning nende aruandluse tagajärgede eest, mis tahes muude kohaldatavate auhindadega seotud tasude või kulude eest ning muude mis tahes auhinnaga seotud kohustuste eest.
 11. VÕITJA TEAVITAMINE JA AUHINNA VÄLJAANDMINE: Iga potentsiaalne võitja („võitja“) saab sponsorilt või administraatorilt teate („auhinna teade“), mis saadetakse iga potentsiaalse võitja vastavas osalemise vormis märgitud e-posti aadressile. Igal potentsiaalsel võitjal on pärast auhinna teate saatmist viis (5) tööpäeva aega sellele kirjalikult vastata, sealhulgas esitada auhindade vastuvõtmiseks vajalik teave. Sponsor ja administraator ei vastuta ühegi auhinna teate eest, mida potentsiaalne võitja mingil põhjusel kätte ei saanud. Auhinna väljaandmiseks võidakse nõuda, et iga potentsiaalne võitja kinnitaks administraatorile või sponsorile oma alalise aadressi ja sotsiaalkindlustuse või maksumaksja identifitseerimisnumbri, et järgida maksuseadusi. Sponsori või administraatori taotlusel peab iga potentsiaalne võitja täitma ja tagastama, kui see on seadusega lubatud, sobivuse, vastutusest vabastamise ja/või avalikustamise ning õiguste loovutamise deklaratsiooni. Kui potentsiaalne võitja osutub sobimatuks, ei ole järginud ametlikke reegleid või keeldub auhinnast (auhindadest) mis tahes põhjusel enne selle (nende) üleandmist, diskvalifitseeritakse selline potentsiaalne võitja ja ta jääb oma auhinnast (auhindadest) ilma. Seejärel võib administraator ülejäänud osalejate hulgast määrata alternatiivse võitja, lähtudes ametlikes reeglites kirjeldatud hindamiskriteeriumidest. Administraator võib üritada järjestikku sellise protseduuri kohaselt ühendust võtta kuni viie (5) potentsiaalse võitjaga, kuid kui ka seejärel ei kinnitata võitjat, võib administraator välja kuulutada alternatiivse viisi selle auhinna väljaandmiseks. Auhinna (auhindade) väljaandmise otsustab administraator ainuisikuliselt isikutele, kelle administraator loeb ametlike reeglite kohaselt konkursi võitjateks.
 12. ISIKUANDMETE KASUTAMINE: Administraatori või sponsori poolt või nende nimel kogutud isikuandmeid (sealhulgas ilma piiranguteta osaleja nimi, eluloolised andmed ning elukoha linn ja riik/provints) võib kasutada konkursi pidamiseks ametlike reeglite kohaselt. Iga võitja annab auhinda vastu võttes administraatorile või sponsorile ja igale nende vastavale määratud isikutele igaveseks õiguse (välja arvatud seadusega keelatud ulatuses) avalikustada kogu maailmas mis tahes praegu olemasolevas või tulevikus loodavas meediavormis sellise võitja nime ja aadressi (elukoha linn ja riik/provints), foto (kui see on esitatud), täieliku osalemise vormi ja konkursiga seotud auhinna teabe. Selline teave avalikustatakse täiendava hüvitise või tasu, teavitamise või loata.
 13. LITSENTSI ANDMINE : Osalemise vormi esitamisega annab iga osaleja administraatorile või sponsorile ja nende määratud isikutele tagasivõtmatult tingimusteta, tühistamatu ja igavese õiguse ning loa tasuta kasutada kogu maailmas osalemise vormi ja mis tahes muid selles sisalduvaid andmeid, teavet, pilte, sisu või materjale mis tahes praegu olemasolevas või tulevikus loodavas meediavormis brändi reklaamimise ja sellega seotud tegevuste jaoks. Administraator ja sponsor ei ole kohustatud kasutama ülalnimetatud andmeid, teavet, pilte, sisu ega materjale, kuid võivad seda teha ja muuta neid omal äranägemisel, ilma täiendava kohustuseta või hüvitiseta. Iga osaleja loobub kõigist intellektuaalomandi õigustest, privaatsus-/avalikustamisõigustest või muudest seaduslikest või isiklikest õigustest, mis võivad takistada administraatoril või sponsoril osalemise vormi kasutamist või administraatorile või sponsorile antud õiguste teostamist. Lisaks nõustub iga osaleja administraatorit või sponsorit mitte kohtusse kaebama ega esitama nende vastu mingeid nõudeid seoses sellise kasutamisega.
 14. VASTUTUSEST VABASTAMINE : : Konkursil osaledes nõustub iga osaleja, et (i) administraatori või sponsoriga seotud pool ega ükski reklaami- või sotsiaalmeedia platvorm, nagu Facebook või Twitter, kus konkurssi reklaamitakse või mille kaudu sellele ligi pääsetakse, ei vastuta mis tahes nõuete, vigastuste, kahjude, kohustuste, kulude, väljaminekute või kaotuste eest (sealhulgas tervisekahjustus, surm, vara kahjustamine või kaotus) ja (ii) kaitseb seadusega lubatud maksimaalses ulatuses administraatori ja sponsoriga seotud pooli ning kõiki selliseid reklaami- või sotsiaalmeedia platvorme kõikide nõuete, vigastuste, kahjude, kohustuste, kulude, väljaminekute ja kaotuste eest (sealhulgas tervisekahjustus, surm, vara kahjustamine või kaotus), mis võivad otseselt või kaudselt, täielikult või osaliselt tuleneda:
  1. konkursil osalemisest;
  2. ametlike reeglite, eeskirjade või kohaldatava seaduse mis tahes rikkumisest osaleja poolt;
  3. mis tahes auhinna (või mis tahes auhinna osa) vastuvõtmisest, omamisest ja/või kasutamisest või väärkasutamisest;
  4. mis tahes ebaõigest, mittetäielikust, moonutatud või ebatäpsest teabest või mis tahes teabe edastamise ebaõnnestumisest, olenemata sellest, kas selle põhjustas osaleja, trükiviga, inimlik viga või mis tahes konkursiga seotud seadmed või programm;
  5. mis tahes kahjust osaleja seadmele (nagu arvutisüsteem või mobiilseade), mis on põhjustatud konkursi veebisaidi külastamisest või konkursil osalemisest;
  6. arusaamatustest või arvutit, telefoni või muid seadmeid kasutades edastatud mis tahes ebaõnnestunud, segastest, hilinenud või valele aadressile saadetud teadetest (sealhulgas teadete edastamine e-posti, sotsiaalmeedia (nt privaat- või otsesõnumite, asukoha jagamiste, säutsude, postituste) ja kiirsõnumite kaudu);
  7. mis tahes tehnilistest riketest, viivitustest või muudest mis tahes laadi riketest;
  8. mis tahes osalemise vormist, meilist, auhinnast või muust materjalist või kirjavahetusest, mis on rikutud või varastatud, valesti suunatud, puudulik, kadunud, hilinenud, mittevastav, sobimatu või kahjustatud;
  9. mis tahes posti- või kättetoimetamisteenuse rikkest;
  10. osaleja isikuandmete ja osalemise vormide mis tahes kasutamisest ametlike reeglite kohaselt; või
  11. mis tahes muudest sündmustest, mis ei ole mõistlikkuse seisukohast lähtudes administraatori või sponsori kontrolli all.
 15. VASTUTUSE PIIRAMINE : ADMINISTRAATOR, TOETAJA, SPONSOR EGA ÜKSKI NENDEGA SEOTUD POOL EI VASTUTA ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI KAASNEVATE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KONKURSIST, AUHINNAST VÕI AMETLIKEST REEGLITEST, OLENEMATA SELLEST, KAS KAHJUD TULENEVAD LEPINGUVÄLISEST TEGEVUSEST, LEPINGUST, RANGEST VASTUTUSEST VÕI MUUST ÕIGUSLIKUST TEOORIAST NING OLENEMATA SELLEST, KAS ADMINISTRAATORIT, TOETAJAT VÕI SPONSORIT TEAVITATI SELLISTE KAHJUDE TEKKIMISE VÕIMALUSEST, NING KÕIK SELLISED KAHJUD VÄLISTATAKSE. KÕIK AUHINNAD ANTAKSE VÄLJA „NAGU ON“. ADMINISTRAATORI JA SPONSORIGA SEOTUD POOLED LOOBUVAD MIS TAHES OTSESTEST, KAUDSETEST VÕI SEADUSJÄRGSETEST GARANTIIDEST (SEALHULGAS MISTAHES KAUDNE VÕI SEADUSJÄRGNE GARANTII KAUBELDAVUSE, TEATUD OTSTARBEKS SOBIVUSE, TIITLI VÕI MITTERIKKUMISE KOHTA) SEOSES KONKURSI VÕI MISTAHES AUHINNAGA.
 16. DISKVALIFITSEERIMINE: Administraator või sponsor jätab endale õiguse oma äranägemisel diskvalifitseerida kõik osalejad, kes nende äranägemisel rikuvad osalemisprotsessi või konkurssi või konkursi veebisaiti, rikuvad ametlikke reegleid, käituvad ebasportlikult või häirivalt või kavatsevad kahjustada konkursi seaduslikkust või häirida, kuritarvitada, ähvardada või ahistada mõnda teist inimest. Administraator või sponsor jätab endale õiguse nõuda igalt selliselt isikult kahjutasu ja kasutada muid õiguskaitsevahendeid seadusega lubatud ulatuses.
 17. LÕPETAMINE/MUUTMINE: Administraatoril ja sponsoril on õigus muuta, peatada või lõpetada konkurss oma äranägemise järgi igal ajal ja mis tahes põhjusel, sealhulgas loodusõnnetused, seadmete rikked, kodanikurahutused, pettused, finants- või haldusraskused, tehnilised probleemid (nt arvutiviirus), volitamata sekkumised, mis häirivad konkursi pidamist, turvalisust, ausust, terviklikkust või nõuetele vastamist ning muud põhjused, mis ei ole administraatori või sponsori kontrolli all. Lisaks, kui administraatori või sponsori äranägemise järgi satub konkurss (või selle osa) mingil viisil ohtu, jätab administraator või sponsor oma äranägemise järgi endale õiguse konkurss katkestada, tühistada kõik pettuse teel esitatud osalemise vormid ja/või valida võitjad kõigi nõuetele vastavate osalemise vormide hulgast, mis esitati enne konkurssi kahjustanud toimingut. Kui konkurss lõpetatakse enne võitja valimist, postitab administraator või sponsor konkursi veebisaidile teate ja kasutab auhindade üleandmiseks hindamiskriteeriumide alusel alternatiivset meetodit. Administraator või sponsor jätab endale õiguse teha muudatusi ametlikes reeglites, postitades uued reeglid konkursi veebisaidile. Kõik sellised muudatused jõustuvad pärast seda, kui need postitatakse konkursi veebisaidile või tehakse avalikuks muul viisil.
 18. TÕLGENDAMINE: Ametlike reeglite mõne sätte kehtetus või jõustamatus ei mõjuta ühegi muu sätte kehtivust ega jõustatavust. Juhul, kui mõni säte tunnistatakse kehtetuks või muul viisil jõustamatuks või ebaseaduslikuks, jäävad ametlikud reeglid kehtima ja neid tõlgendatakse nende tingimuste kohaselt nii, nagu kehtetut või ebaseaduslikku sätet neis ei sisalduks. Kui administraator või sponsor ei suuda ametlike reeglite tingimusi jõustada, ei tähenda see sellest sättest loobumist.
 19. VAIDLUSED: Välja arvatud juhtudel, kui see on keelatud, nõustub iga osaleja, et: (i) kõik vaidlused, nõuded ja hagi alused, mis tulenevad ametlikest reeglitest, konkursist või mis tahes auhinnast või on nendega seotud, lahendatakse individuaalselt, ilma rühmahagita ja eranditult New Jerseys asuvate osariigi ja/või föderaalkohtute poolt, ning loobub vastuväidetest sellistele kohtutele, olenemata sellest, kas vastuväited oleks tingitud kohtu asukohast, isiklikust jurisdiktsioonist, vormist tingitud ebamugavusest või muust põhjusest; (ii) kõik osaleja esitatud nõuded ning kõik osaleja kasuks tehtud otsused piirduvad tegelike kuludega, sealhulgas konkursil osalemisega seotud kuludega, kuid mitte mingil juhul advokaaditasudega; ja (iii) ta ei saa mitte mingil juhul hüvitist juhuslike ja kaudsete kahjude ning muude kahjude eest ning ta loobub kõigist õigustest nõuda hüvitist juhuslike ja kaudsete kahjude ning muude kahjude eest, välja arvatud tegelike kulude eest, ning osaleja loobub kõigist õigustest nõuda kahju mitmekordistamist või muul viisil suurendamist. Kõiki vaidlusi, mis puudutavad konkurssi, ametlike reeglite ülesehitust, kehtivust, tõlgendamist ja jõustatavust või iga osaleja ja administraatori või sponsori õigusi ja kohustusi seoses ametlike reeglitega või konkursiga, reguleeritakse New Jersey osariigi seaduste ja kohaldatavate Ameerika Ühendriikide föderaalseadustega, rakendamata kollisiooninorme, mis põhjustaksid mõne muu jurisdiktsiooni seaduste kohaldamise.
 20. LAHTIÜTLUS: Midagi ametlikes reeglites või konkursi materjalides ei tohi tõlgendada administraatori, toetaja või sponsori kinnitusena seoses mis tahes kolmanda osapoole, toote või teenusega. Auhindade pakkujad (va administraator või sponsor) ei ole konkursi administraatorid ega sponsorid. Toetaja ja tema kliendi finantsasutused ja kaupmehed, ei ole seda konkurssi mingil viisil sponsoreerinud ega pakkunud ja neil ei ole selle konkursiga seoses mingeid kohustusi
 21. PRIVACY: Osalemisel kehtib privaatsuseeskiri, mis on saadaval aadressil https://ifundwomen.com/privacy
 22. SOTSIAALMEEDIA PLATVORMID: Konkurssi võidakse reklaamida või sellele võib juurde pääseda ühel või mitmel sotsiaalmeedia platvormil, nagu Facebook või Twitter. See ei tähenda, et sellised platvormid sponsoreerivad, toetavad või haldavad konkurssi või on sellega seotud. Osalejad nõustuvad täitma konkursiga seoses kõiki selliseid platvorme reguleerivaid tingimusi ja eeskirju.
 23. ADMINISTRAATOR: Konkursi administraator on IFundWomen, IFundWomen, 41 Watchung Plaza #524, Montclair, NJ 07042 Attn: IFundWomen